Jesteś tutaj: Klient indywidualny > Aktualności > Informacja dla abonentów usług telekomunikacyjnych

Informacja dla abonentów usług telekomunikacyjnych


Szanowni Państwo,

Novum S.A. informuje, że z dniem 12 września 2018 r. wchodzi w życie zmiana:

 • Regulaminu świadczenia Usług t-novum oraz t-novum hendy
 • Regulaminu świadczenia Usług TeleNOVUM, obowiązującego od 25 grudnia 2014 r.
 • Regulaminu świadczenia Usług TeleNOVUM obowiązującego od 27 lipca 2009 roku z późn. zm.
 • Regulaminu świadczenia Usług t-novum
 • Regulaminu świadczenia Usług t-novum mobile
 • Regulaminu świadczenia Usług Tele GO Hendi oraz Tele GO Telefon
 • Regulaminu świadczenia usług Tele Go Internet
 • Regulaminu świadczenia usług Novum Net

Zmiana Regulaminów wynika z konieczności dostosowania ich treści do zmian w ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (dalej „Prawo Telekomunikacyjne”), wprowadzonych ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 1118, dalej: „Ustawa nowelizująca”), które wchodzą w życie zgodnie z art. 16 ust. 1 Ustawy nowelizującej po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia tj. z dniem 12 września  2018 r.

Wobec wprowadzonej przez Ustawę nowelizującą zmiany polegającej na zniesieniu stałych polubownych sądów konsumenckich przy Prezesie Urzędu Komunikacji Elektronicznej, o których mowa w art. 110 Prawa telekomunikacyjnego, wskazujemy na zmiany dokonane w celu uwzględnienia nowych wymogów w stosowanych przez Novum S.A. wzorcach tj. w:

 • 9 ust. 10 Regulaminu świadczenia Usług t-novum oraz t-novum hendy,
 • 7 ust. 10 Regulaminu świadczenia Usług TeleNOVUM obowiązującego od 25 grudnia 2014 r.,
 • 7 ust. 11 Regulaminu świadczenia Usług TeleNOVUM obowiązującego do 27 lipca 2009 roku z późn. zm.,
 • 8 ust. 11 Regulaminu świadczenia Usług t-novum,
 • 9 ust. 11 Regulaminu świadczenia Usług t-novum mobile
 • 9 ust. 10  Regulaminu świadczenia Usług Tele GO Hendi oraz Tele GO Telefon
 • 9 ust. 10  Regulaminu o świadczenie usług Tele GO Internet
 • 9 ust. 10 Regulaminu świadczenia usług NovumNet

które otrzymają następujące brzmienie:

„Po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego reklamujący może skierować sprawę na drogę postępowania przed sądem powszechnym. W przypadku, gdy reklamującym jest osoba fizyczna wnioskująca o świadczenie Usług lub korzystająca z Usług dla celów niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub wykonywaniem zawodu, może dochodzić roszczeń w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, prowadzonym przez Prezesa UKE o którym mowa w art. 109 Prawa Telekomunikacyjnego (adres strony internetowej www.uke.gov.pl ). Drogę postępowania reklamacyjnego uważa się za wyczerpaną, jeżeli reklamacja nie została uwzględniona lub Operator nie zapłacił dochodzonej należności w terminie 30 dni od dnia, w którym reklamacja usługi telekomunikacyjnej została uwzględniona. W przypadku gdy w następstwie złożonej przez konsumenta reklamacji spór nie został rozwiązany, Operator przekaże reklamującemu na papierze lub innym trwałym nośniku oświadczenie o: 1) zamiarze wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich albo zgodzie na udział w takim postępowaniu przekazując jednocześnie informację o podmiocie uprawnionym właściwym dla danego przedsiębiorcy albo 2) odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Jeżeli Operator nie złoży żadnego oświadczenia, uznaje się, że wyraził zgodę na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Postępowanie w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich prowadzi – na wniosek konsumenta albo z urzędu, jeżeli wymaga tego ochrona interesu konsumenta – Prezes UKE, który w tym zakresie jest podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w rozumieniu ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. poz. 1823).

 • 14 ust. 1 Regulaminu świadczenia Usług t-novum oraz t-novum hendy otrzyma brzmienie:

„Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 r., ze zmianami z dnia 10 stycznia 2017 r. oraz ze zmianami z 12 września 2018 r.”

 12 ust. 1 Regulaminu świadczenia Usług TeleNOVUM obowiązujący od 25 grudnia 2014 r. otrzyma brzmienie:

„Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25.12.2014 r. ze zmianami z 10 stycznia 2017 r. oraz ze zmianami z 12 września 2018 r.”

 • 12 ust. 1 Regulaminu świadczenia Usług TeleNOVUM obowiązujący od 27 lipca 2009 roku z późn. zm. otrzyma brzmienie:

„Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 27.07.2009 r., ze zmianami z dnia 01.10.2011r. , ze zmianami z 21.01.2013 r. , ze zmianami z dnia 08.06 2014 r. oraz ze zmianami z 10.01.2017 r. oraz ze zmianami z 12 września 2018 r.”

 • 13 ust. 1 Regulaminu świadczenia Usług t-novum otrzyma brzmienie:

„Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 sierpnia 2013 r., ze zmianami z dnia 8 czerwca 2014 r., ze zmianami z 25 grudnia 2014 r. oraz ze zmianami z 10 stycznia 2017 r. oraz ze zmianami z 12 września 2018 r.”

 • 14 ust. 1 Regulaminu świadczenia Usług t-novum mobile otrzyma brzmienie:

„Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 sierpnia 2013 r. ze zmianami z dnia 8 czerwca 2014 r., ze zmianami z dnia 25 grudnia 2014 r. oraz ze zmianami z dnia 10 stycznia 2017 r. oraz ze zmianami z 12 września 2018 r.”

 • 14 ust. 1 Regulaminu świadczenia usług Tele GO Hendi oraz Tele GO Telefon otrzyma brzmienie:

„Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 r., ze zmianami z dnia 10 lipca 2017r oraz ze zmianami z 12 września 2018 r.”

 • 17 ust. 1 Regulaminu o świadczenie usług Tele GO Internet otrzyma brzmienie:

„Niniejszy Regulamin obowiązuje od 1 maja 2017 r. ze zmianami z 12 września 2018 r.”

 • 18 ust. 1 Regulaminu świadczenia usług Novum Net otrzyma brzmienie:

„Niniejszy Regulamin obowiązuje od 1 maja 2017 r. ze zmianami z 12 września 2018 r.”

 

Jednocześnie Novum S.A. informuje, iż w związku z ww. zmianami Abonentowi przysługuje prawo wypowiedzenia umowy w przypadku braku akceptacji zmian. Skorzystanie z tego uprawnienia jest możliwe poprzez złożenie w formie pisemnej oświadczenia o wypowiedzeniu zawartej umowy i doręczenie takiego oświadczenia najpóźniej do dnia wejścia w życie zmian, tj. do dnia 12 września 2018 r.

Z uwagi na fakt, że ww. zmiany Regulaminu wynikają bezpośrednio ze zmiany prawa, w przypadku wypowiedzenia umowy przed upływem okresu jej obowiązywania Novum S.A. skorzysta z prawa do żądania zwrotu udzielonej ulgi poprzez zapłatę opłaty wyrównawczej, zgodnie z zasadami określonymi w umowie oraz Regulaminie.

Dodatkowo wskazujemy, że aktualne Regulaminy znajdują się na stronie internetowej www.t-novum.pl.

 

Aktualności Nowa siedziba Biura Zarządu NOVUM S.A.
Szanowni Państwo, Novum S.A. informuje, że z dniem 01.12.2018 nastąpi zmiana siedziby Biura Zarządu spółki. Prosimy o wyrozumiałość w przypadku problemów ze skontaktowaniem się z biurem w okresie przejściowym. Nowy adres siedziby to: ul. Tadeusza... Czytaj dalej
Aktualności Obniżka cen za połączenia głosowe wychodzące do państw członkowskich Unii Europejskiej
Novum S.A. informuje, że w związku z art. 5a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE Nr 2015/2120 z dnia 25 listopada 2015 r. ustanawiającego środki dotyczące dostępu do otwartego internetu i dotyczącego opłat detalicznych za regulowane usługi ... Czytaj dalej
Aktualności Informacja o strukturze paliw zużywanych do wytwarzania energii elektrycznej sprzedawanej przez Novum SA w latach 2013-2018
Przedstawiamy Państwu informację o strukturze paliw zużywanych do wytwarzania energii elektrycznej sprzedawanej przez Novum SA w 2013-2018 r. Szczegóły w linkach poniżej: Informacja o strukturze paliw zużywanych do wytwarzania energii elektrycznej s... Czytaj dalej
Aktualności Zmiany stawek w roamingu od 1 stycznia 2019 r.
Novum S.A. informuje, że z dniem 1 stycznia 2019 r. następuje zmiana stawek za korzystanie z usług telekomunikacyjnych w roamingu międzynarodowym na terytorium Unii Europejskiej oraz Islandii, Liechtensteinu i Norwegii (dalej „Terytorium UE”) na zasadach ... Czytaj dalej