Jesteś tutaj: Klient indywidualny > Aktualności > Zmiany w regulaminach TeleNOVUM

Zmiany w regulaminach TeleNOVUM


Szanowni Państwo,

Novum S.A. informuje, że z dniem 10 stycznia 2017 r. wchodzi w życie zmiana:

  • Regulaminu świadczenia Usług TeleNOVUM, obowiązującego od 25 grudnia 2014 r.
  • Regulaminu świadczenia Usług TeleNOVUM obowiązującego od 27 lipca 2009 roku z późn. zm.

Zmiana Regulaminów wynika z konieczności dostosowania ich treści do zmian w ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (dalej „Prawo Telekomunikacyjne”), wprowadzonych ustawą z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. z 2016 r., poz. 1823), która wejdzie w życie z dniem 10 stycznia 2017 r. Poniżej wskazujemy na zmiany dokonane w celu uwzględnienia nowych wymogów w zakresie postępowań w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich:

  • § 7 ust. 10 Regulaminu świadczenia Usług TeleNOVUM obowiązującego od 25 grudnia 2014 r.,
  • § 7 ust. 11 Regulaminu świadczenia Usług TeleNOVUM obowiązującego od 27 lipca 2009 roku z późn.

otrzymają brzmienie:

„Po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego reklamujący może skierować sprawę na drogę postępowania przed sądem powszechnym. W przypadku, gdy reklamującym jest osoba fizyczna wnioskująca o świadczenie Usług lub korzystająca z Usług dla celów niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub wykonywaniem zawodu, może dochodzić roszczeń w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, prowadzonym przez Prezesa UKE lub przed stałym polubownym sądem konsumenckim przy Prezesie UKE, o których mowa w art. 109 i art. 110 Prawa Telekomunikacyjnego (adres strony internetowej www.uke.gov.pl ). Drogę postępowania reklamacyjnego uważa się za wyczerpaną, jeżeli reklamacja nie została uwzględniona lub Operator nie zapłacił dochodzonej należności w terminie 30 dni od dnia, w którym reklamacja usługi telekomunikacyjnej została uwzględniona. W przypadku gdy w następstwie złożonej przez konsumenta reklamacji spór nie został rozwiązany, Operator przekaże reklamującemu na papierze lub innym trwałym nośniku oświadczenie o: 1) zamiarze wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich albo zgodzie na udział w takim postępowaniu przekazując jednocześnie informację o podmiocie uprawnionym właściwym dla danego przedsiębiorcy albo 2) odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Jeżeli Operator nie złoży żadnego oświadczenia, uznaje się, że wyraził zgodę na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Postępowanie w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich prowadzi – na wniosek konsumenta albo z urzędu, jeżeli wymaga tego ochrona interesu konsumenta – Prezes UKE, który w tym zakresie jest podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w rozumieniu ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. poz. 1823).”

  • § 12 ust. 1 Regulaminu świadczenia Usług TeleNOVUM obowiązujący od 25 grudnia 2014 r.

otrzyma brzmienie:

„Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25.12.2014 r. ze zmianami z 10 stycznia 2017 r.”

  • § 12 ust. 1 Regulaminu świadczenia Usług TeleNOVUM obowiązujący od 27 lipca 2009 roku z późn. zm.

otrzyma brzmienie:

„Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 27.07.2009 r., ze zmianami z dnia 01.10.2011r. , ze zmianami z 21.01.2013 r. , ze zmianami z dnia 08.06 2014 r. oraz ze zmianami z 10.01.2017 r.”

Jednocześnie Novum S.A. informuje, iż w związku z ww. zmianami Abonentowi przysługuje prawo wypowiedzenia umowy w przypadku braku akceptacji zmian. Skorzystanie z tego uprawnienia jest możliwe poprzez złożenie w formie pisemnej oświadczenia o wypowiedzeniu zawartej umowy i doręczenie takiego oświadczenia najpóźniej do dnia wejścia w życie zmian, tj. do dnia 10 stycznia 2017 r.

Z uwagi na fakt, że ww. zmiany Regulaminu wynikają bezpośrednio ze zmiany prawa, w przypadku wypowiedzenia umowy przed upływem okresu jej obowiązywania Novum S.A. skorzysta z prawa do żądania zwrotu udzielonej ulgi poprzez zapłatę opłaty wyrównawczej, zgodnie z zasadami określonymi w umowie oraz Regulaminie.

Poniżej oraz w zakładce Dokumenty sprzedażowe i Archiwum znajdują się Regulaminy zawierające powyższe zmiany.

Aktualności

Zmiana taryfy na paliwo gazowe
Informujemy, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził zmianę taryfy na paliwo gazowe. Zmieniona taryfa będzie obowiązywać od 1 grudnia 2018r. Treść decyzji Prezesa URE Czytaj dalej

Aktualności

Nowa siedziba Biura Zarządu NOVUM S.A.
Szanowni Państwo, Novum S.A. informuje, że z dniem 01.12.2018 nastąpi zmiana siedziby Biura Zarządu spółki. Prosimy o wyrozumiałość w przypadku problemów ze skontaktowaniem się z biurem w okresie przejściowym. Nowy adres siedziby to: ul. Tadeusza... Czytaj dalej