Jesteś tutaj: Klient indywidualny > Aktualności > Zmiany w regulaminie NovumNet WIMAX

Zmiany w regulaminie NovumNet WIMAX


Szanowni Państwo,

Novum S.A. informuje, że z dniem 10 stycznia 2017 r. wchodzi w życie zmiana:

  • Regulaminu świadczenia Usług NovumNet WiMax.

Zmiana Regulaminu wynika z konieczności dostosowania jego treści do zmian w ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (dalej „Prawo Telekomunikacyjne”), wprowadzonych ustawą z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. z 2016 r., poz. 1823), która wejdzie w życie z dniem 10 stycznia 2017 r. Poniżej wskazujemy na zmiany dokonane w celu uwzględnienia nowych wymogów w zakresie postępowań w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich:

  • § 11 ust. 11 Regulaminu świadczenia Usług |NovumNet WiMax

otrzyma brzmienie:

„Po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego reklamujący może skierować sprawę na drogę postępowania przed sądem powszechnym. W przypadku, gdy reklamującym jest osoba fizyczna wnioskująca o świadczenie Usług lub korzystająca z Usług dla celów niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub wykonywaniem zawodu, może dochodzić roszczeń w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, prowadzonym przez Prezesa UKE lub przed stałym polubownym sądem konsumenckim przy Prezesie UKE, o których mowa w art. 109 i art. 110 Prawa Telekomunikacyjnego (adres strony internetowej www.uke.gov.pl ). Drogę postępowania reklamacyjnego uważa się za wyczerpaną, jeżeli reklamacja nie została uwzględniona lub Operator nie zapłacił dochodzonej należności w terminie 30 dni od dnia, w którym reklamacja usługi telekomunikacyjnej została uwzględniona. W przypadku gdy w następstwie złożonej przez konsumenta reklamacji spór nie został rozwiązany, Operator przekaże reklamującemu na papierze lub innym trwałym nośniku oświadczenie o: 1) zamiarze wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich albo zgodzie na udział w takim postępowaniu przekazując jednocześnie informację o podmiocie uprawnionym właściwym dla danego przedsiębiorcy albo 2) odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Jeżeli Operator nie złoży żadnego oświadczenia, uznaje się, że wyraził zgodę na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Postępowanie w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich prowadzi – na wniosek konsumenta albo z urzędu, jeżeli wymaga tego ochrona interesu konsumenta – Prezes UKE, który w tym zakresie jest podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w rozumieniu ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. poz. 1823).”

  • § 15 ust. 2 Regulaminu świadczenia Usług NovumNet WiMax

otrzyma brzmienie:

„Niniejszy Regulamin obowiązuje od 01.07.2011 r., ze zmianami z dnia 21.01.2013 r., ze zmianami z dnia 08.06.2014 r. oraz ze zmianami z dnia 10 .01.2017 r.”

Jednocześnie Novum S.A. informuje, iż w związku z ww. zmianami Abonentowi przysługuje prawo wypowiedzenia umowy w przypadku braku akceptacji zmian. Skorzystanie z tego uprawnienia jest możliwe poprzez złożenie w formie pisemnej oświadczenia o wypowiedzeniu zawartej umowy i doręczenie takiego oświadczenia najpóźniej do dnia wejścia w życie zmian, tj. do dnia 10 stycznia 2017 r.

Z uwagi na fakt, że ww. zmiany Regulaminu wynikają bezpośrednio ze zmiany prawa, w przypadku wypowiedzenia umowy przed upływem okresu jej obowiązywania Novum S.A. skorzysta z prawa do żądania zwrotu udzielonej ulgi poprzez zapłatę opłaty wyrównawczej, zgodnie z zasadami określonymi w umowie oraz Regulaminie.

Poniżej oraz w zakładce WIMAX – dostęp do internetu na obszarach zagrożonych wykluczeniem cyfrowymznajduje się Regulamin zawierający powyższe zmiany.

 

 

Aktualności

Zmiana taryfy na paliwo gazowe
Informujemy, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził zmianę taryfy na paliwo gazowe. Zmieniona taryfa będzie obowiązywać od 1 grudnia 2018r. Treść decyzji Prezesa URE Czytaj dalej

Aktualności

Nowa siedziba Biura Zarządu NOVUM S.A.
Szanowni Państwo, Novum S.A. informuje, że z dniem 01.12.2018 nastąpi zmiana siedziby Biura Zarządu spółki. Prosimy o wyrozumiałość w przypadku problemów ze skontaktowaniem się z biurem w okresie przejściowym. Nowy adres siedziby to: ul. Tadeusza... Czytaj dalej