Jesteś tutaj: Klient indywidualny > Aktualności > Zmiana cen w roamingu międzynarodowym w Strefie Euro

Zmiana cen w roamingu międzynarodowym w Strefie Euro


  • Novum S.A. informuje, że z dniem 15 czerwca 2017 r. następuje zmiana stawek za korzystanie z usług telekomunikacyjnych w roamingu międzynarodowym na terytorium Unii Europejskiej oraz Islandii, Liechtensteinu i Norwegii (dalej „Terytorium UE”) na zasadach opisanych poniżej:

1. W przypadku, gdy plan taryfowy przewiduje pakiety połączeń głosowych, SMS oraz MMS podlegają one wykorzystaniu również na Terytorium UE. W przypadku braku pakietu lub jego wyczerpania będą stosowane stawki odpowiadające stawkom za analogiczne usługi krajowe.

2. W przypadku krajowych pakietów transmisji danych podlegają one wykorzystaniu na Terytorium UE z zastrzeżeniem ograniczeń przewidzianych poniżej. W przypadku braku pakietu będą stosowane stawki odpowiadające stawkom za analogiczne usługi krajowe.

3. W przypadku dodatkowego pakietu transmisji danych 2GB przewidzianego w cennikach Pirania bez Limitów (kody cenników MOB/STD/12, MOB/STD/14, MOB/STD/16, MOB/STD/17, MOB/STD/18 oraz MOB/STD/19) do wykorzystania w ramach roamingu pozostaje 0,20 GB. Po wykorzystaniu ww. limitu będzie naliczana opłata dodatkowa w wysokości 0,04 zł za 1 MB. Po przekroczeniu całego pakietu, tj. 2GB, opłata będzie naliczana według stawki 1 zł za 1 MB.

4. W przypadku dodatkowego pakietu transmisji danych 2GB przewidzianego w cennikach Pirania (kody cenników MOB/STD/13, MOB/STD/15, MOB/STD/20 oraz MOB/STD/21) do wykorzystania w ramach roamingu pozostaje 1,38 GB. Po wykorzystaniu ww. limitu będzie naliczana opłata dodatkowa w wysokości 0,04 zł za 1 MB. Po przekroczeniu całego pakietu, tj. 2GB, opłata będzie naliczana według stawki 1 zł za 1 MB.

  • W ramach korzystania z usług w roamingu międzynarodowym na Terytorium UE wprowadzona zostaje „Polityka uczciwego korzystania”, zgodnie z którą:

1. W przypadku gdy pakiet na transmisję danych został przyznany w proporcjonalnej wielkości do liczby dni pozostałych do końca danego okresu rozliczeniowego, limit do wykorzystania w roamingu podlega tym samym zasadom.

2. Niewykorzystana wartość pakietu transmisji danych w roamingu nie przechodzi na kolejne okresy rozliczeniowe.

3. Novum S.A. może doliczyć opłaty dodatkowe, o których mowa w punkcie 4 poniżej w przypadku niewłaściwego lub niestandardowego korzystania z usług, tj.:

a) gdy w okresie co najmniej 4 miesięcy dana karta SIM była zalogowana do sieci partnerów roamingowych na Terytorium UE przez ponad połowę tego okresu i użycie usług w roamingu międzynarodowym na Terytorium UE było większe niż na terytorium Polski, przy czym przed naliczeniem opłat dodatkowych Novum S.A. poinformuje o tym fakcie Abonenta za pośrednictwem wiadomości SMS, telefonicznie lub w inny dopuszczalny sposób, dając dwutygodniowy termin na zmianę schematu korzystania;
b) korzystania kolejno z wielu kart SIM albo długiej nieaktywności karty SIM, użytkowanej głównie, a nawet wyłącznie w roamingu międzynarodowym na Terytorium UE;
c) gdy karty SIM były przedmiotem zorganizowanej odsprzedaży na rzecz osób niezamieszkujących Polski oraz nieposiadających z nią stałych powiązań, wiążących się z częstą obecnością na jej terytorium przez dłuższy czas w celu umożliwienia korzystania z usług w roamingu międzynarodowym na Terytorium UE do celów innych niż okresowe podróże poza Polską.

4. Opłaty dodatkowe wynoszą:

a) 0,16 zł (0,13 zł netto) za minutę połączenia wychodzącego,
b) 0,05 zł (0,04 zł netto) za minutę połączenia odebranego,
c) 0,05 zł (0,04 zł netto) za SMS,
d) 0,04 zł (0,03 zł netto) za MMS,
e) 0,04 zł (0,03 zł netto) za 1 MB transmisji danych

5. Informacja o doliczeniu opłat dodatkowych zostanie wysłana w formie wiadomości SMS lub inny dopuszczalny sposób. Wysokość opłaty dodatkowej za połączenia odebrane, połączenia wykonane, SMSy, MMS-y, transmisję danych oraz wielkości pakietów transmisji danych będą aktualizowane, zgodnie z harmonogramem i założeniami regulacji dotyczących roamingu regulowanego.

6. W przypadku korzystania z usług w roamingu międzynarodowym na Terytorium UE, Novum S.A. może wymagać przedstawienia dowodu stałego zamieszkania w Polsce lub dowodów istnienia innych powiązań wiążących się z częstą obecnością na terytorium Polski. W przypadku nieprzedstawienia ww. dowodów do 14 dni od wezwania lub przy zawieraniu umowy, Novum S.A. również może naliczyć opłaty dodatkowe, o których mowa w punkcie 4.

7. Niniejsza zmiana zastępuje wszelkie dotychczasowe ustalenia w zakresie cen oraz korzystania z krajowych pakietów połączeń głosowych, SMS, MMS oraz transmisji danych w roamingu międzynarodowym na Terytorium UE.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 61 ust. 51 ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późń. zm.), w przypadku braku akceptacji zmian przedstawionych powyżej, mogą Państwo wypowiedzieć umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Należy to zrobić do dnia wejścia zmian w życie. Zmiana nie stanowi podwyższenia cen usług telekomunikacyjnych i dodatkowo wynika bezpośrednio ze zmiany obowiązujących przepisów prawa. W związku z tym Novum S.A. ma prawo dochodzić opłaty wyrównawczej/kary umownej od Abonentów, którym przy zawarciu Umowy przyznano ulgę, a którzy teraz postanowią wypowiedzieć Umowę. Jej wysokość nie przekroczy równowartości przyznanej ulgi, pomniejszonej o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia zawarcia Umowy do dnia jej rozwiązania.

Dokument w wersji PDF

Aktualności Nowa siedziba Biura Zarządu NOVUM S.A.
Szanowni Państwo, Novum S.A. informuje, że z dniem 01.12.2018 nastąpi zmiana siedziby Biura Zarządu spółki. Prosimy o wyrozumiałość w przypadku problemów ze skontaktowaniem się z biurem w okresie przejściowym. Nowy adres siedziby to: ul. Tadeusza... Czytaj dalej
Aktualności Obniżka cen za połączenia głosowe wychodzące do państw członkowskich Unii Europejskiej
Novum S.A. informuje, że w związku z art. 5a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE Nr 2015/2120 z dnia 25 listopada 2015 r. ustanawiającego środki dotyczące dostępu do otwartego internetu i dotyczącego opłat detalicznych za regulowane usługi ... Czytaj dalej
Aktualności Informacja o strukturze paliw zużywanych do wytwarzania energii elektrycznej sprzedawanej przez Novum SA w latach 2013-2018
Przedstawiamy Państwu informację o strukturze paliw zużywanych do wytwarzania energii elektrycznej sprzedawanej przez Novum SA w 2013-2018 r. Szczegóły w linkach poniżej: Informacja o strukturze paliw zużywanych do wytwarzania energii elektrycznej s... Czytaj dalej
Aktualności Zmiany stawek w roamingu od 1 stycznia 2019 r.
Novum S.A. informuje, że z dniem 1 stycznia 2019 r. następuje zmiana stawek za korzystanie z usług telekomunikacyjnych w roamingu międzynarodowym na terytorium Unii Europejskiej oraz Islandii, Liechtensteinu i Norwegii (dalej „Terytorium UE”) na zasadach ... Czytaj dalej