Jesteś tutaj: Klient indywidualny > Novum > Akademia Novum

Akademia Novum


Novum S.A. to dynamicznie rozwijająca się firma w sektorze ICT. Jej aktywność zakłada rozwój 3 komplementarnych dywizji: operator telekomunikacyjny, dostawca Internetu, usługi Call Centre.  Strategią Spółki jest wejście do 2012r. do grupy średnich firm telekomunikacyjnych w Polsce, aby sprostać tym wymogom, Novum S.A. buduje pozycję rynkową na bazie 3 czynników:

 1. szeroka i nowoczesna oferta usług ICT
 2. wysoka i elastyczna jakość obsługi Klientów
 3. atrakcyjna oferta cenowa.

Osiągnięcie takich przewag wymaga równoległych inwestycji w innowacyjne technologie i silną strukturę operacyjną na terenie całego kraju.

Działania te są wprost uzależnione od jakości kadr, które tworzą i będą tworzyć Novum S.A. Biorąc pod uwagę plany dalszego wzrostu zatrudnienia oraz dotychczasowe wyniki, Zarząd Novum S.A. określił główne problemy w obszarze rozwoju kadr, które musza zostać rozwiązane, aby cel strategiczny został osiągnięty. Występują one na trzech poziomach:

 1. Spółka globalnie – Novum S.A. jest firmą młodą, którą tworzą osoby o bardzo różnym przygotowaniu zawodowym i doświadczeniach; duża część z nich to absolwenci, dla których jest to pierwsza praca. Stąd wyraźnie rysuje się potrzeba nauki pracy zespołowej, wprowadzenia jednolitych technik organizacji zadań i komunikacji wewnątrz organizacji.
 2. Szczebel kadry kierowniczej – menadżerowie Novum S.A. to osoby doświadczone w branży ICT, ale wywodzące się z różnych firm; mają więc wiedzę o kierowaniu firmą telekomunikacyjną, jednak bazuje ona na bardzo różnych metodach i standardach. W efekcie stosują oni odmienne techniki w zakresie organizacji i zarządzania pracą podległych zespołów, co ułatwia efektywną ich współpracę i osiąganie najlepszych wyników na poziomie całej Spółki.
 3. Sfera sprzedażowo-marketingowa – cel strategiczny Novum S.A. będzie osiągnięty tylko dzięki szybkiemu dotarciu do jak największej liczby potencjalnych Klientów oraz skutecznemu przekonaniu ich o atrakcyjności oferty Spółki. Szansą na to jest zdobycie przez pracowników Spółki umiejętności w stosowaniu takich innowacyjnych technik docierania do Klientów, których konkurencja jeszcze nie wykorzystuje.

Odpowiedzią na powyższe problemy jest zintegrowany projekt szkoleniowy: „Akademia NOVUM – rozwój zasobów ludzkich nowoczesnej firmy telekomunikacyjnej” oparty na idei: sprawni menadżerowie + silna, spójna załoga = wysoka efektywność sprzedaży to klucz do realnego rozwoju Spółki. Akademia ma charakter projektu zamkniętego, gdyż jest skierowana wyłącznie do pracowników Novum S.A. Jej unikatową wartością jest autorski charakter, bazujący na wiedzy menadżerów Novum S.A. oraz na dwuletnich doświadczeniach Spółki. Zrealizowanie z sukcesem Projektu będzie mogło zostać upowszechnione jako „dobra praktyka” i być wykorzystywane do poprawy konkurencyjności przez inne europejskie firmy telekomunikacyjne. Celem ogólnym Projektu jest wzmocnienie w okresie 01.09.2009 – 31.07.2011 potencjału zawodowego i interpersonalnego pracowników Novum S.A. w zakresie nowoczesnych metod zarządzania i organizacji pracy, w tym sprzedaży, specyficznych dla firmy telekomunikacyjnej. Zostanie on osiągnięty poprzez następujące cele cząstkowe:

 • wprowadzenie ujednoliconych standardów zarządzania i organizacji pracy,
 • wdrożenie systemu zarządzania strukturą wiekową pracowników,
 • wzrost efektywności menadżerów,
 • wzrost wydajności pracy i efektywności zadań realizowanych przez pracowników operacyjnych,
 • poprawa atmosfery w pracy i lepsze związanie pracowników ze Spółką,
 • zwiększenie skuteczności w docieraniu i pozyskiwaniu nowych Klientów,
 • wzrost efektywności w realizacji celów marketingowo-sprzedażowych.

Realizacja tych celów pozwoli Spółce na usprawnienie działalności operacyjnej, dzięki czemu utrzyma ona swoje przewagi konkurencyjne i osiągnie założony cel strategiczny. Projekt wpisuje się w 3 cel strategiczny PO KL, oraz w 1 cel szczegółowy Priorytetu II, gdyż a) dotyczy rozwoju kadr w obszarze usług nowoczesnych, co przyczyni się do wzrostu udziału sektora usług w gospodarce krajowej i UE. b) jest ulokowany w branży ICT, tym samym upowszechniona będzie wiedza z tego obszaru, co jest zgodne z założeniami Strategii Lizbońskiej c) ma na celu wzmocnienie kadr operacyjnych i kierowniczych Novum S.A., co przyczyni się do wzrostu konkurencyjności Spółki na trudnym rynku ICT, a tym samym wzmocnienia jej zdolności adaptacyjnych do zmieniającego się otoczenia w tym sektorze. d) ma charakter ponadregionalny zamknięty, gdyż ma na celu wzmocnienie kadr Spółki Novum S.A. rozlokowanych w jej oddziałach w siedmiu województwach.

Projekt ma pozytywny wpływ na realizację polityk horyzontalnych UE:

 • wpływa na utrzymanie miejsc pracy, a tym samym aktywizację społeczno gospodarczą regionów, gdzie umiejscowione są oddziały Novum S.A..
 • jest ulokowany w branży usług ICT, a zatem przyczynia się do rozwoju społeczeństwa informacyjnego Polski.
 • jednym z elementów Projektu jest przekazanie wiedzy o efektywnej, ale jednocześnie pro-ekologicznej organizacji pracy, w tym o sposobach oszczędzania energii oraz zużycia papieru poprzez umiejętne wykorzystywanie narzędzi IT.
 • ma pozytywny wpływ na równość szans, gdyż przyczyni się do utrzymania i stworzenia nowych miejsc pracy, gdzie nie tylko brak jakichkolwiek barier dostępu, ale wprost są tworzone warunki do zatrudniania osób, którym trudno znaleźć pracę w innych typach zawodów (poprzez m.in. elastyczne godziny pracy oraz telepracę). Już obecnie w  Novum S.A. pracuje wiele osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym jak, osoby 50+, młode matki czy absolwenci szkół.

Rezultaty

Projekt przyczyni się do:

 • wzrostu umiejętności i kwalifikacji zawodowych pracowników w obszarze nowoczesnych systemów zarządzania i organizacji pracy,
 • wzrostu umiejętności w obszarze pracy zespołowej,
 • wzrostu umiejętności osób w zakresie indywidualnej organizacji pracy z poszanowaniem środowiska naturalnego,
 • wzrostu motywacji i zwiększenia zaangażowania 187 osób w wykonywaną pracę i związania się ze spółką,
 • wzrostu zdolności przywódczych i wiedzy o efektywnym zarządzaniu pracą podległych pracowników,
 • wzrostu umiejętności w zakresie nowoczesnych technik zarządzania projektowego oraz rozwoju kadr w oparciu o coaching,
 • zdobycia nowych umiejętności w zakresie innowacyjnych technik sprzedażowych ułatwiających pozyskanie nowych Klientów.

Rezultaty te będą podtrzymywane w kolejnych latach po zakończeniu Projektu poprzez organizację okresowych szkoleń. Powyższe rezultaty z pewnością wzmocnią potencjał kadrowy  Novum S.A. w tych obszarach, które bezpośrednio wpływają na poziom konkurencyjności Spółki i tym samym warunkują realizację jej strategii rozwoju.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet II „Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących”, Działanie 2.1 „Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki”, Poddziałanie 2.1.1. „Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach”.

Grupy docelowe

Projekt obejmuje pracowników z dwóch szczebli: operacyjnego i kierowniczego. Ze szczebla operacyjnego będą to osoby na stanowiskach: specjalisty, konsultanta, doradcy Klienta oraz kadra kierownicza: Zarząd, szczebel dyrektorski, kierownicy zespołów oraz supervisorzy. Wybór tych grup wynika z faktu, że są to pracownicy komórek bezpośrednio realizujących zadania składające się na działalność biznesową Spółki. Od jakości i potencjału tej grupy pracowników zależy zatem zdolność Spółki do ekspansji rynkowej oraz osiągania zakładanych celów ekonomicznych. Praca tych osób wprost przekłada się zatem na zdolność Spółki do dalszego, trwałego rozwoju i osiągania celów strategicznych.

Działania

Projekt zakłada przeszkolenie pracowników, w okresie od dnia 01 września 2009 do dnia 31 lipca 2011, w 3 zintegrowanych komponentach szkoleniowych obejmujących 14 modułów tematycznych. Szkolenia mają charakter ogólny, gdyż przekazują wiedzę z zakresu nowoczesnych technik organizacyjno-zarządczych i sprzedażowo-marketingowych charakterystycznych dla każdej innowacyjnej firmy, nie tylko z sektora ICT. Takie umiejętności są cenione w wielu nowoczesnych zawodach i mogą bez przeszkód być wykorzystywane przez uczestników Projektu w innych, niż Novum S.A., miejscach pracy.

Aktualności Zmiana Taryfy w zakresie obrotu gazem ziemnym wysokometanowy...
Szanowni Państwo, W związku z decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 18 marca 2024 r, nr DRG.DRG-4.4212.6.2024.WD (opublikowaną w „Biulet... Czytaj dalej
Aktualności Aktualna informacja o strukturze paliw zużywanych do wytwarz...
Informacja o strukturze paliw zużywanych do wytwarzania energii elektrycznej sprzedawanej przez Novum SA w 2013-2023 r. Szczegóły w linkach poniżej: ... Czytaj dalej
Aktualności Nowe Cenniki Energii elektrycznej dla Obiorców Indywidulanyc...
Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że w związku z wejściem w życie w dniu 31 grudnia 2023 r. ustawy z dnia 7 grudnia 2023 r. o zmianie ustaw ... Czytaj dalej
Aktualności Informacja o zmianach Taryfy dla usług dystrybucji paliw gaz...
Szanowni Państwo, W związku z decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 15 grudnia 2023r. nr DRG.DRG-2.4212.41.2023.AG wydaną na wniosek p... Czytaj dalej
window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-JR13SVCWN9');