Jesteś tutaj: Klient indywidualny > Ochrona Danych i Polityka Prywatności

Ochrona Danych i Polityka Prywatności


Kto przetwarza Twoje informacje?

W związku z rozpoczęciem stosowania w dniu 25 maja 2018 r. przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie  danych) Novum S.A. realizuje obowiązek informacyjny względem swoich Klientów.  Administratorem danych osobowych Klienta będącego stroną:

 • Umowy Kompleksowej Sprzedaży Energii Elektrycznej dla Domu, Umowy Kompleksowej Dostarczania Gazu dla Domu,
  Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych (Tele GO Hendi, t-novum hendy, t-novum, TeleNOVUM, Tele Go Internet, NovumNet),
 • Umowy Sprzedaży Urządzenia Końcowego,
 • Umowy o świadczenie usług Tele-Opiekun,

jest Novum S.A. z siedzibą w Warszawie (02-117) przy ul. Tadeusza Czackiego 7/9/11, 00-043 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000368094, posługująca się NIP 9491924705 oraz numerem REGON 152185875. Kapitał zakładowy 17.666.667,00 zł wpłacony w całości. Novum S.A. jako administrator uprzejmie informuje, iż:

 1. do kontaktu z inspektorem ochrony danych w Novum S.A. służy adres e-mail: iodo@t-novum.pl
 2. dane osobowe będą przetwarzane do następujących celów na podstawie wskazanych przy nich przepisów prawa, w przypadku:Umowy Kompleksowej Sprzedaży Energii Elektrycznej dla Domu, Umowy Kompleksowej Dostarczania Gazu dla Domu, będą to:
  A. cele związane z realizacją Umowy Kompleksowej Sprzedaży Energii Elektrycznej dla Domu, Umowy Kompleksowej Dostarczania Gazu dla Domu – na podstawie art. 6 ust. 1 lib. b RODO)
  B. cel w postaci odprowadzania należnego podatku od towarów i usług – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz innych czynności wymaganych ustawą o podatku od towarów i usług, ustawą o rachunkowości, ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawą o podatku akcyzowym,
  C. cel w postaci realizacji obowiązku przechowywania faktur VAT wystawionych przez Novum S.A. Klientowi – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z 112a ust. 1 i art. 112 ustawy o podatku od towarów i usług.
  D. celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora, na które składają się obsługa, dochodzenie i obrona przed wzajemnymi roszczeniami, również w przypadkach odstąpienia od umowy przez Klienta, zapobieganie czynom zabronionym, realizacja marketingu usług własnych, prowadzenie wewnętrznych badań statystycznych dotyczących sposobu realizacji umowy, badanie poziomu zadowolenia z jakości świadczonej obsługi w związku z realizacją umowy oraz rozpatrywania reklamacji związanych z umową – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f. RODO.Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych (Tele GO Hendi, t-novum hendy, t-novum, TeleNOVUM, Tele Go Internet, NovumNet),
  będą to:
  A. cele związane z realizacją Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych (Tele GO Hendi, t-novum hendy, tnovum, TeleNOVUM, Tele Go Internet, NovumNet), – na podstawie art. 6 ust. 1 lib. b RODO
  B. cel w postaci odprowadzania należnego podatku od towarów i usług – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz innych czynności wymaganych ustawą o podatku od towarów i usług, ustawą o rachunkowości, ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawą o podatku akcyzowym, C. cel w postaci realizacji obowiązku przechowywania faktur VAT wystawionych przez Novum S.A. Klientowi – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z 112a ust. 1 i art. 112 ustawy o podatku od towarów i usług.
  D. cel w postaci realizacji obowiązku tzw. retencji danych związanych z umową o świadczenie usług telekomunikacyjnych (Tele GO Hendi, t-novum hendy, t-novum, TeleNOVUM, Tele Go Internet, NovumNet – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 180a ust 1 i art. 180c ust. 1 ustawy prawo telekomunikacyjne.
  E. celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora, na które składają się obsługa, dochodzenie i obrona przed wzajemnymi roszczeniami, również w przypadkach odstąpienia od umowy przez Klienta, zapobieganie czynom zabronionym, realizacja marketingu usług własnych, prowadzenie wewnętrznych badań statystycznych dotyczących sposobu realizacji umowy, badanie poziomu zadowolenia z jakości świadczonej obsługi w związku z realizacją umowy oraz rozpatrywania reklamacji związanych z umową – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f. RODO.Umowy Sprzedaży Urządzenia Końcowego, będą to:
  A. cele związane z realizacją Umowy Sprzedaży Urządzenia Końcowego – na podstawie art. 6 ust. 1 lib. b RODO,
  B. cel w postaci odprowadzania należnego podatku od towarów i usług – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz innych czynności wymaganych ustawą o podatku od towarów i usług, ustawą o rachunkowości, ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawą o podatku akcyzowym,
  C. cel w postaci realizacji obowiązku przechowywania faktur VAT wystawionych przez Novum S.A. Klientowi – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z 112a ust. 1 i art. 112 ustawy o podatku od towarów i usług.
  D. celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora, na które składają się obsługa, dochodzenie i obrona przed wzajemnymi roszczeniami, również w przypadkach odstąpienia od umowy przez Klienta, zapobieganie czynom zabronionym, realizacja marketingu usług własnych, prowadzenie wewnętrznych badań statystycznych dotyczących sposobu realizacji umowy, badanie poziomu zadowolenia z jakości świadczonej obsługi w związku z realizacją umowy oraz rozpatrywania reklamacji związanych z umową – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f. RODO.Umowy Usługi Tele-Opiekun, będą to:
  A. cele związane z realizacją Umowy Usługi Tele-Opiekun – na podstawie art. 6 ust. 1 lib. b RODO,
  B. cel w postaci odprowadzania należnego podatku od towarów i usług – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz innych czynności wymaganych ustawą o podatku od towarów i usług, ustawą o rachunkowości, ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawą o podatku akcyzowym,
  C. cel w postaci realizacji obowiązku przechowywania faktur VAT wystawionych przez Novum S.A. Klientowi – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z 112a ust. 1 i art. 112 ustawy o podatku od towarów i usług.
  D. celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora, na które składają się obsługa, dochodzenie i obrona przed wzajemnymi roszczeniami, również w przypadkach odstąpienia od umowy przez Klienta, zapobieganie czynom zabronionym, realizacja marketingu usług własnych, prowadzenie wewnętrznych badań statystycznych dotyczących sposobu realizacji umowy, badanie poziomu zadowolenia z jakości świadczonej obsługi w związku z realizacją umowy oraz rozpatrywania reklamacji związanych z umową – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f. RODO.
 3. dane osobowe Klienta mogą być ujawniane przez Novum S.A. podmiotom współpracującym (odbiorcom) w toku realizacji umowy na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, co jest praktyką zgodną z RODO. Podmiotami, którym Novum S.A. może ujawnić Twoje dane osobowe mogą być w szczególności podmioty świadczące usługi poczty hybrydowej, poczty elektronicznej, telefoniczne centra obsługi klienta – jeśli skorzystanie z pomocy tych podmiotów będzie niezbędne aby realizować w sposób prawidłowy zawartą umowę (np. przesłać fakturę) czy udzielić odpowiedzi na wniesioną reklamację.
 4. dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez okres:
  a. obowiązywania umowy pomiędzy Klientem a Novum S.A. oraz przez czas wygaśnięcia wzajemnych roszczeń związanych z tą umową.
  b. rozpatrywania reklamacji wniesionej przez Klienta oraz przez czas wygaśnięcia wzajemnych roszczeń związanych z tą reklamacją.
  c. przedawnienia zobowiązań podatkowych określonych ustawą Ordynacja Podatkowa.
 5. Klientowi przysługuje prawo do żądania od Novum S.A. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych do innego administratora.
 6. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Zgodnie z przyjętą przez Sejm i Senat oraz oczekującą od 17 maja 2018 r. na podpis Prezydenta nową ustawą o ochronie danych osobowych organem nadzorczym właściwym do wniesienia skargi od dnia 25 maja 2018 r. będzie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Podanie danych osobowych przez Klienta zawierającego umowę z NOVUM S.A. jest niezbędne do zawarcia umowy i świadczenia określonej usługi przez Novum S.A. Niepodanie danych osobowych przez Klienta uniemożliwia zawarcie umowy i wykonanie usługi przez Novum S.A.

Oświadczenie o ochronie prywatności

Mogą Państwo odwiedzać naszą stronę internetową, nie podając swoich danych osobowych. Gromadzimy jedynie dane dostępowe w tzw. serwerowych plikach log, takie jak np. nazwa żądanego pliku, adres IP, data i godzina pobrania, przesłana ilość danych i wysyłającego zapytanie dostawcę usług. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu zapewnienia bezproblemowego działania strony i ulepszenia naszych usług.  Służy to zgodnie z art.. 6 ust. 1 zdanie 1 litr f RODO ochrona naszych uzasadnionych interesów przy właściwym przedstawianiu naszej oferty, które są nadrzędne w procesie równoważenia interesów.

W ramach przetwarzania danych w naszym imieniu, dostawcy zewnętrzni zapewniają nam usługi hostingowe  dla naszych stron internetowych. Do hostowania strony internetowej używamy następującego usługodawcy: home.pl S.A., ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, NIP: 852-21-03-252, REGON: 811158242, KRS: 0000431335. Przetwarzanie danych u dostawcy zewnętrznego i na pozostałych serwerach odbywa się wyłącznie w sposób opisany w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności.

Zbieranie danych i korzystanie z usług NOVUM S.A.

Podmiotem odpowiedzialnym za stronę https://t-novum.pl jest NOVUM S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Tadeusza Czackiego 7/9/11, 00-043 Warszawa,  zarejestrowana w KRS pod nr 0000368094 Sąd Rejonowy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy, NIP: 949-19-24-705; REGON: 152185875;

Gromadzimy dane osobowe, jeśli dobrowolnie je Państwo podacie podczas kontaktowania się z nami (np. poprzez formularz kontaktowy lub e-mail). Pola obowiązkowe są oznaczone jako takie, ponieważ w takich przypadkach wymagane są dane do przetwarzania kontaktów z klientem lub otwarcia konta eBOK zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b RODO i nie można wysłać kontaktu bez tych informacji. Które dane są gromadzone, można zobaczyć na odpowiednich formularzach wejściowych. Podane przez Państwa dane wykorzystujemy do przetwarzania Państwa zapytań.

Po całkowitym przetworzeniu zapytania, dane użytkownika zostaną ograniczone do dalszego przetwarzania i usunięte po upływie okresów przechowywania danych zgodnie z prawem podatkowym i handlowym, chyba że użytkownik wyrazi wyraźną zgodę na dalsze wykorzystanie swoich danych lub zastrzegamy sobie prawo do wykorzystania danych poza tym, co jest dozwolone przez prawo i o czym poinformujemy użytkownika w niniejszym oświadczeniu.

Wykorzystanie cookies

Celem zapewnienia atrakcyjnego wyglądu strony i umożliwienia obsługi pewnych funkcji, używamy na naszych stronach tzw. cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe, zapisywane na Państwa komputerze i zawierające ustawienia i informacje dotyczące wymiany danych z naszym systemem za pośrednictwem Państwa przeglądarki internetowej. Niektóre wykorzystywane przez nas cookies są kasowane po zakończeniu używania przeglądarki internetowej, tzn. po jej zamknięciu (tzw. cookies sesyjne). Pozostałe cookies zostają zachowane na Państwa komputerze i umożliwiają nam rozpoznanie Państwa przeglądarki podczas kolejnej wizyty (trwałe cookies).

Cookies nie zawierają żadnych danych osobowych i nie można ich tym samym przypisać bezpośrednio do konkretnego użytkownika. Proszę mieć na uwadze, że pewne cookies są już wykorzystywane w momencie wejścia na naszą stronę internetową. Mogą Państwo tak skonfigurować swoją przeglądarkę, aby otrzymywać informację o wykorzystaniu cookies i mieć możliwość decydowania o ich akceptacji lub odrzuceniu w określonych przypadkach lub całkowicie. W przypadku braku akceptacji cookies działanie naszej strony internetowej może zostać ograniczone.

Poniżej znajdą Państwo informacje o stosowanych przez nas cookies i możliwościach konfiguracji swojej przeglądarki.

 1. Niezbędne cookies

Są one konieczne do zapewnienia funkcjonowania naszej strony internetowej. Należą do nich np. cookies umożliwiające logowanie do strefy klienta lub umieszczenie wybranej pozycji w koszyku.

 1. Cookies analityczne i wydajnościowe

Te cookies umożliwią zbieranie anonimowych danych dotyczących zachowania w sieci odwiedzających nas osób. Są one poddawane przez nas ocenie, aby np. poprawić działanie naszej strony internetowej i przedstawić Państwu interesujące oferty.

 1. Cookies funkcjonalne

Służą one do zapewnienia funkcjonowania niektórych obszarów naszej strony internetowej, np. zaproponowanie lepszej nawigacji na naszej stronie, pokazywanie Państwu spersonalizowanych i istotnych informacji (np. „oferty internetowe oparte na zainteresowaniach”)

 1. Cookies wykorzystywane do targetingu

Zapamiętują one Państwa wizytę na naszej stronie oraz strony przez Państwa odwiedzone i otwierane linki. Wykorzystujemy te dane, aby dopasować naszą stronę internetową i wyświetlaną Państwu reklamę do obszaru Państwa zainteresowań.

 1. Cookies parterów

Są to cookies od niektórych naszych partnerów reklamowych, które pomagają nam uatrakcyjniać ofertę internetową prezentowaną Państwu na naszej stronie internetowej. Dlatego podczas Państwa wizyty na naszej stronie na Państwa dysku twardym mogą być zapisywane również cookies naszych partnerów. Są to tymczasowe cookies, które po określonym czasie są automatycznie kasowane. Również cookies naszych partnerów nie zawierają danych osobowych. Gromadzone są jedynie dane ukryte pod pseudonimem, oznaczone identyfikatorem użytkownika. Takie dane w żadnym momencie nie są powiązane z Państwa danymi osobowymi.

Każda przeglądarka różnie zarządza ustawieniami cookies. W pomocy każdej przeglądarki internetowej znajdą Państwo wyjaśnienia dotyczące zmiany ustawień cookies. Poniżej linki do opisu dla poszczególnych przeglądarek internetowych:

Internet Explorer™:
http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows-vista/Block-or-allow-cookies
Safari™:
https://support.apple.com/kb/PH17191?viewlocale=pl_PL&locale=de_DE
Chrome™:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl&hlrm=en
Firefox™
https://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek
Opera™:
http://help.opera.com/Windows/10.20/pl/cookies.html

Z wykorzystania Google Analytics, Google wykorzystuje w tym celu tzw. DoubleClick-Cookie, które umożliwia rozpoznanie Państwa przeglądarki w trakcie odwiedzania innych stron internetowych. Informacje zgromadzone w cookies dotyczące korzystania przez Państwa z naszej strony internetowej (wraz z Państwa adresem IP) są przekazywane do serwera Google w USA i tam przechowywane. Z uwagi na aktywowaną na naszej stronie anonimizację IP, Państwa adres IP jest przed przekazaniem dalej skracany w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stroną Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany do serwera Google w USA i tam zostaje skrócony.

Google będzie wykorzystywać powyższe informacje w celu oceny korzystania z naszej strony internetowej w kontekście wyświetlania reklam, aby tworzyć raporty o aktywności na stronie internetowej i zestawiać reklamy dla jej użytkowników oraz w celu świadczenia innych usług związanych z użytkowaniem strony internetowej i Internetu. Google przekaże te dane podmiotom trzecim, jeśli wymagają tego przepisy prawa i jeśli podmioty trzecie przetwarzają te dane na zlecenie Google. Google w żadnym przypadku nie będzie tworzył powiązania Państwa adresu IP z innymi danymi Google.

Do zarządzania usługami w zakresie reklamy opartej na użytkowaniu stosujemy ponadto Google Tag Manager. Narzędzie to domena pozbawiona cookies niezapisująca żadnych danych osobowych. Menedżer dba o wywołanie innych tagów, które ewentualnie gromadzą u Państwa dane (więcej informacji – patrz wyżej). Jeśli dokonali Państwo dezaktywacji na poziomie domeny lub cookies, wtedy obejmuje ona wszystkie tagi śledzące, zaimplementowane przy pomocy Google Tag Manager.

Stosowanie narzędzi do analizy

Na naszej stronie internetowej wykorzystywane są usługi analityki internetowej celem odpowiedniego jej projektowania i reklamowania. Nasza strona internetowa używa Google Analytics, narzędzia do analityki internetowej firmy Google Inc oraz Yandex Metrica, które wykorzystują cookies, i umożliwiają analizę korzystania ze strony internetowej. W ramach naszego zlecenia Google i Yandex będą wykorzystywać powyższe informacje w celu oceny sposobu korzystania z naszej strony internetowej, tworzenia raportów o aktywności na stronie internetowej oraz w celu świadczenia dla nas innych usług związanych z użytkowaniem strony internetowej i Internetu.

Mogą Państwo uniemożliwić instalację cookies poprzez odpowiednią konfigurację Państwa przeglądarki. W tym przypadku może się jednak zdarzyć, że nie wszystkie funkcje naszej strony internetowej będą w pełni dostępne. Mogą Państwo zapobiec rejestrowaniu danych zgromadzonych przez cookies, a dotyczących korzystania przez Państwa ze strony internetowej (w tym Państwa adresu IP) przez Google, jak również przetwarzaniu tych danych przez Google, jeśli pobiorą i zainstalują Państwo wtyczkę do przeglądarki znajdującą się pod linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

Stosowanie wtyczek sieci społecznościowych Facebook, Google+ i Twitter

W niektórych miejscach na naszej stronie internetowej  używane są tzw. wtyczki społecznościowe („wtyczki“) serwisów społecznościowych Facebook i Google+ oraz Twitter, oferującego możliwość tworzenia mikroblogów. Usługi te są oferowane przez firmy Facebook Inc., Google Inc. oraz Twitter Inc. („usługodawca“).

Serwis Facebook jest prowadzony przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook”). Zestawienie wtyczek serwisu Facebook i ich prezentację graficzną znajdą Państwo pod adresem: https://developers.facebook.com/docs/plugins.

Serwis Google+ jest prowadzony przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Zestawienie wtyczek serwisu Google i ich prezentację graficzną znajdą Państwo pod adresem: https://developers.google.com/+/plugins

Serwis Twitter jest prowadzony przez Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103. Zestawienie przycisków Twittera i ich prezentację graficzną znajdą Państwo pod adresem: https://twitter.com/about/resources/buttons

Zawartość konkretnej wtyczki jest przekazywana przez danego usługodawcę bezpośrednio do Państwa przeglądarki i z nią integrowana. Dzięki tej integracji usługodawcy otrzymują informację, że Państwa przeglądarka wyświetliła naszą stronę, nawet jeśli nie posiadają Państwo profilu u danego usługodawcy czy nie są u niego akurat zalogowani. Taka informacja (wraz z Państwa adresem IP) jest przez Państwa przeglądarkę przesyłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy w USA i tam przechowywana.

Jeśli zalogowali się Państwo do serwisu społecznościowego, to usługodawca może bezpośrednio przyporządkować wizytę na naszej stronie do Państwa profilu na serwisie Facebook lub Google+. Jeśli użyją Państwo wtyczki, np. klikną na przycisk „Lubię to”, „+1“- lub przycisk „Tweetuj”, to odpowiednia informacja zostanie również przesłana bezpośrednio na serwer danego usługodawcy i tam zachowana. Informacje te zostaną poza tym opublikowane w serwisie społecznościowym lub na Państwa koncie w serwisie Twitter i ukażą się osobom dodanym jako Państwa kontakty.

Mogą Państwo całkowicie uniemożliwić załadowanie poszczególnych wtyczek stosując rozszerzenia dla Państwa przeglądarki, np. dla serwisu Facebook przy pomocy rozszerzenia „Facebook Blocker“.

Ochrona Państwa danych przed nadużyciem

Zabezpieczamy naszą stronę internetową i inne systemy przy pomocy środków aktualnych pod względem technicznym i organizacyjnym przed utratą, zniszczeniem oraz dostępem, zmianą i rozpowszechnianiem Państwa danych przez nieupoważnione osoby trzecie. Podczas przekazywania danych osobowych w ramach zapytań, zgłoszeń czy podlegających ochronie danych w ramach dokonywanych zamówień stosujemy technologię szyfrowania celem zapewnienia pełnej poufności. Państwa dane osobowe są chronione hasłem, tak że tylko Państwo mają do nich dostęp. Nasze serwery stosują różne mechanizmy zabezpieczeń i poziomów uprawnień, aby utrudnić nieupoważniony dostęp. Zawsze powinni Państwo traktować dane dostępowe jako poufne i zamykać okno przeglądarki internetowej, jeśli zakończyli Państwo sesję w e-BOK. Te działania uniemożliwią dostęp innym osobom do Państwa danych osobowych, jeśli korzystają Państwo z komputera wspólnie z innymi osobami.

Aktualności Zmiana Taryfy w zakresie obrotu gazem ziemnym wysokometanowy...
Szanowni Państwo, W związku z decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 18 marca 2024 r, nr DRG.DRG-4.4212.6.2024.WD (opublikowaną w „Biulet... Czytaj dalej
Aktualności Aktualna informacja o strukturze paliw zużywanych do wytwarz...
Informacja o strukturze paliw zużywanych do wytwarzania energii elektrycznej sprzedawanej przez Novum SA w 2013-2023 r. Szczegóły w linkach poniżej: ... Czytaj dalej
Aktualności Nowe Cenniki Energii elektrycznej dla Obiorców Indywidulanyc...
Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że w związku z wejściem w życie w dniu 31 grudnia 2023 r. ustawy z dnia 7 grudnia 2023 r. o zmianie ustaw ... Czytaj dalej
Aktualności Informacja o zmianach Taryfy dla usług dystrybucji paliw gaz...
Szanowni Państwo, W związku z decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 15 grudnia 2023r. nr DRG.DRG-2.4212.41.2023.AG wydaną na wniosek p... Czytaj dalej
window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-JR13SVCWN9');