Jesteś tutaj: Klient indywidualny > Aktualności > Zmiany w Cenniku Taryfy Fioletowe kWh w związku z Rządową Tarczą Antyinflacyjną

Zmiany w Cenniku Taryfy Fioletowe kWh w związku z Rządową Tarczą Antyinflacyjną


Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w związku ze zmianami w prawie, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. zmienia się Cennik Taryfy Fioletowe kWh dla Odbiorców indywidualnych z grupy taryfowej G kod dokumentu CPK/ENE/22/01 (dalej: „Cennik”) obowiązujący w umowach sprzedaży energii elektrycznej dla domu.

Zmiany wynikają wprost ze zmian w prawie wprowadzonych:

a) ustawą z dnia 9 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz.2349) wprowadzającej przepis 163d, w myśl którego w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 maja 2022 r. zwalnia się od akcyzy sprzedaż energii elektrycznej nabywcy końcowemu będącemu odbiorcą energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w rozumieniu art. 3 pkt 13b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne;

b) wydanym w dniu 17 grudnia 2021 r. rozporządzeniem zmieniającym rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych (Dz. U. z 2021r. poz. 2350). Aktem tym został wprowadzony m.in. §10f w następującym brzmieniu:. § 10f. Od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 marca 2022 r. obniżoną do wysokości 5% stawkę podatku stosuje się do dostawy, wewnątrzwspólnotowego nabycia i importu energii elektrycznej (CN 2716 00 00), z zastrzeżeniem art. 44 pkt 2 i art. 45 ust. 1 pkt 10 ustawy.

     Mając na uwadze powyższe w Cenniku wprowadzone zostały czasowe zmiany polegające na zwolnieniu od akcyzy sprzedaży energii elektrycznej nabywcy końcowemu będącemu odbiorcą energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 maja 2022 r. oraz zastosowaniu obniżonej do wysokości 5% stawkę podatku VAT w dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 marca 2022 r.

Wykaz dokonanych zmian do Cennika Taryfy Fioletowe kWh dla Odbiorców indywidualnych z grupy taryfowej G (kod dokumentu: CPK/ENE/22/01) zawiera załącznik do niniejszego pisma, gdzie:

a) Tabela cen, stawek i opłat stosowanych w poszczególnych Wariantach Rozliczeń w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2022 r.

b) Tabela cen, stawek i opłat stosowanych w poszczególnych Wariantach Rozliczeń w okresie od 1 kwietnia do 31 maja 2022 r.

    Pozostałe zapisy Cennika pozostają bez zmian.
Ponadto treść zmian Cennika dostępna jest również TUTAJ oraz w siedzibie i oddziałach Novum S.A.
W przypadku odbiorców energii elektrycznej, którzy dokonali wypowiedzenia umowy sprzedaży energii elektrycznej, w związku z brakiem akceptacji nowego Cennika Taryfy Fioletowe kWh dla Odbiorców indywidualnych z grupy taryfowej G kod dokumentu CPK/ENE/22/01 wprowadzonego z dniem 1 stycznia 2021 r. i będących w okresie wypowiedzenia umowy sprzedaży energii elektrycznej, w okresie wypowiedzenia ma zastosowanie cennik dotychczasowy wraz ze zmianami wynikającymi z wyżej wymienionych aktów prawnych tj. z uwzględnieniem obniżonych stawek podatków.

Zmiany Cennika wprowadzono zgodnie z przysługującym Sprzedawcy uprawnieniem do dokonywania zmian treści Umowy, w tym Regulaminu obowiązującego w umowach kompleksowych dostarczania gazu dla domu oraz w umowach sprzedaży energii elektrycznej dla domu zawartych przez NOVUM S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Regulamin”), Cennika oraz Oferty Promocyjnej oraz wprowadzone zostają na zasadach określonych w art. 21 ust. 1 – 4 Regulaminu.

Równocześnie informujemy, że w przypadku braku akceptacji przez Państwa powyższych zmian w Cenniku, zgodnie Art. 21 ust. 3 Regulaminu mają Państwo prawo wypowiedzieć Umowę Sprzedaży Energii Elektrycznej.

Termin na złożenie wypowiedzenia wynosi 14 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia. Wypowiedzenie Umowy stanie się skuteczne na koniec miesiąca następującego po miesiącu, w którym oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy zostało doręczone Sprzedawcy, tj. Novum S.A.

Dodatkowo wyjaśniamy, że wypowiedzenie Umowy w tym trybie nie jest związane z żadnymi dodatkowymi zobowiązaniami względem Sprzedawcy.

Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy należy sporządzić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i doręczyć Sprzedawcy na adres do korespondencji tj. Novum S.A. Biuro Obsługi Klienta, ul. Przemysłowa 1, 07-411 Rzekuń.

    Jednocześnie w wykonaniu obowiązku nałożonego art. 7 ust. 1 ustawą z dnia 9 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz.2349) przekazujemy przygotowana przez Ministra właściwego do spraw finansów publicznych wzór informacji o obniżonych stawkach podatków dotyczących energii elektrycznej.

W przypadku jakichkolwiek pytań z Państwa strony, prosimy kontaktować się z naszą infolinią na numer: 801 048 000, z telefonów komórkowych: 29 765 06 51.

Z poważaniem
Zespół NOVUM S.A.

Treść informacji o zmianach w cenniku Taryfy Fioletowe kWh dla Odbiorców indywidualnych z grupy taryfowej G

Załącznik do Cennika Taryfy Fioletowe kWh dla Odbiorców indywidualnych z grupy taryfowej G

Aktualności Zmiana Taryfy w zakresie obrotu gazem ziemnym wysokometanowy...
Szanowni Państwo, W związku z decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 18 marca 2024 r, nr DRG.DRG-4.4212.6.2024.WD (opublikowaną w „Biulet... Czytaj dalej
Aktualności Aktualna informacja o strukturze paliw zużywanych do wytwarz...
Informacja o strukturze paliw zużywanych do wytwarzania energii elektrycznej sprzedawanej przez Novum SA w 2013-2023 r. Szczegóły w linkach poniżej: ... Czytaj dalej
Aktualności Nowe Cenniki Energii elektrycznej dla Obiorców Indywidulanyc...
Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że w związku z wejściem w życie w dniu 31 grudnia 2023 r. ustawy z dnia 7 grudnia 2023 r. o zmianie ustaw ... Czytaj dalej
Aktualności Informacja o zmianach Taryfy dla usług dystrybucji paliw gaz...
Szanowni Państwo, W związku z decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 15 grudnia 2023r. nr DRG.DRG-2.4212.41.2023.AG wydaną na wniosek p... Czytaj dalej
window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-JR13SVCWN9');