Jesteś tutaj: Klient indywidualny > Aktualności > Informacja dla Odbiorców energii elektrycznej w zakresie limitów zużycia energii elektrycznej w 2023r.

Informacja dla Odbiorców energii elektrycznej w zakresie limitów zużycia energii elektrycznej w 2023r.


Szanowni Państwo, Odbiorcy energii elektrycznej dla domu,

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacja na rynku energii elektrycznej z dnia 7 października 2022 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 2127), dalej „Ustawa” w rozliczeniach z Państwem w roku 2023 Novum S.A. jako podmiot uprawniony w świetle Ustawy zobowiązana jest do stosowania cen energii elektrycznej w wysokości ogłoszonej przez Prezesa URE i wyłącznie za zużycie energii elektrycznej mieszczące się w limicie maksymalnie 2 MWh.

Zwracamy uwagę, że jeśli posiadają Państwo uprawnienia aby skorzystać z podwyższonego limitu zużycia energii elektrycznej (tj. 3MWh, 2, 6 MWh) w cenie ustalonej przez Prezesa URE, w celu umożliwienia Novum S.A. zastosowania podwyższonego limitu zużycia zobligowani są Państwo do złożenia do stosownego  oświadczenia (wraz z kopią dokumentów oraz klauzulą o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny.”).

Wszelkie szczegóły dotyczące sposobu i formy składania oświadczeń zostały określone przez ustawodawcę  w art. 9 Ustawy, zaś wykaz odbiorców energii elektrycznej uprawnionych do stosowania wobec nich limitu zużycia energii elektrycznej wynoszącego maksymalnie 3 MWh albo 2,6 MWh zawiera art. 6 Ustawy.

Poniżej publikujemy wyciąg z najważniejszych dla Państwa przepisów Ustawy.

Art. 6

  1. Przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną na potrzeby odbiorców uprawnionych, zwolnione z obowiązku przedkładania taryf do zatwierdzenia przez Prezesa URE zgodnie z art. 49 ust. 1ustawy – Prawo energetyczne, w rozliczeniach z odbiorcami uprawnionymi w 2023 r. stosuje średnie ceny energii elektrycznej wynikające z taryf zatwierdzonych na 2022 r. przez Prezesa URE dla sprzedawców z urzędu, za zużycie energii elektrycznej przez odbiorcę uprawnionego wynoszące maksymalnie 2 MWh albo:

1) 3 MWh – w przypadku odbiorcy uprawnionego prowadzącego, w dniu wejścia w życie ustawy, gospodarstwo rolne, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, lub prowadzącego dział specjalny produkcji rolnej, nieprowadzącego innego rodzaju działalności gospodarczej, którego punkty poboru energii oprócz budynku mieszkalnego służą również rozliczeniom zużytej energii elektrycznej na potrzeby urządzeń i instalacji położonych na gruntach gospodarstwa rolnego lub gruntach, na których prowadzi się dział specjalny produkcji rolnej oraz służą wyłącznie działalności rolniczej lub prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej,

2) 3 MWh – w przypadku odbiorcy uprawnionego posiadającego, w dniu wejścia w życie ustawy, Kartę Dużej Rodziny jako rodzic rodziny wielodzietnej, o której mowa w art. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny,

3) 2,6 MWh – w przypadku odbiorcy uprawnionego posiadającego, w dniu wejścia w życie ustawy, orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, albo posiadających orzeczenie, o którym mowa w art. 5 pkt 1, 1a lub 2 albo art. 62 ust. 2 pkt 1 lub 2 albo ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub zamieszkującego wspólnie z osobą posiadającą, w dniu wejścia w życie ustawy, orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie o niepełnosprawności wydane osobie poniżej 16 roku życia albo posiadającego orzeczenie, o którym mowa w art. 5 pkt 1, 1a lub 2 albo art. 62 ust. 2 pkt 1 lub 2 albo ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

4) iloczynu 250 kWh i liczby działek w rodzinnym ogrodzie działkowym – w przypadku zakupu energii elektrycznej w celu jej zużycia na potrzeby altan działkowych w rodzinnym ogrodzie działkowym, w których nie jest wykonywana działalność gospodarcza oraz administracji rodzinnego ogrodu działkowego – w przypadkach wspólnego pomiaru

– w punkcie poboru energii, dla poszczególnych grup taryfowych z uwzględnieniem stref czasowych.

  1. W przypadku gdy ceny energii elektrycznej w umowie sprzedaży albo umowie kompleksowej, o których mowa odpowiednio w art. 5 ust. 1albo w art. 5abustawy – Prawo energetyczne, stosowanych przez przedsiębiorstwo, o którym mowa w ust. 1, nie odpowiadają średnim cenom stosowanym przez sprzedawców z urzędu, o których mowa w art. 10 ust. 1, stosuje się najbardziej zbliżoną do nich grupę taryfową z taryfy zatwierdzonej na 2022 r. przez Prezesa URE dla tych sprzedawców.

Art. 9

1.Odbiorca uprawniony, o którym mowa w  3 ust. 1 pkt 1-4art. 4 ust. 2 pkt 1-4art. 5 ust. 1 pkt 1-4art. 6 ust. 1 pkt 1-4oraz art. 7 ust. 1 pkt 1-4, w celu umożliwienia stosowania wobec niego limitu zużycia energii elektrycznej wynoszącego maksymalnie 3 MWh albo 2,6 MWh, o którym mowa w tych przepisach, składa podmiotowi uprawnionemu oświadczenie o spełnianiu przez tego odbiorcę warunków pozwalających na uznanie go za odbiorcę uprawnionego, o którym mowa w tych przepisach. Odbiorca uprawniony, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 4art. 4 ust. 2 pkt 4art. 5 ust. 1 pkt 4art. 6 ust. 1 pkt 4oraz art. 7 ust. 1 pkt 4, w celu umożliwienia stosowania wobec niego limitu zużycia energii elektrycznej, o którym mowa w tych przepisach, składa podmiotowi uprawnionemu oświadczenie o spełnianiu przez tego odbiorcę warunków pozwalających na uznanie go za odbiorcę uprawnionego i liczbie działek w rodzinnym ogrodzie działkowym, o którym mowa w tych przepisach.

2. Odbiorca uprawniony, który zawarł odrębną umowę sprzedaży energii elektrycznej oraz umowę o świadczenie usług dystrybucji składa odrębne oświadczenia, o których mowa w ust. 1, podmiotom uprawnionym

3. Składając oświadczenie, o którym mowa w ust. 1:

1) odbiorca uprawniony, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1art. 4 ust. 2 pkt 1art. 5 ust. 1 pkt 1art. 6 ust. 1 pkt 1 oraz art. 7 ust. 1 pkt 1:

a) podaje numer decyzji o wymierzeniu za 2022 r. podatku rolnego dla gruntów, na których zlokalizowane są oprócz budynku mieszkalnego również inne obiekty budowlane posiadające urządzenia i instalacje korzystające z wspólnego rozliczania zużytej energii elektrycznej należące do gospodarstwa rolnego lub na których prowadzi się dział specjalny produkcji rolnej,

b) podaje nazwę organu podatkowego, który wydał decyzję, o której mowa w lit. a,

c) załącza kopię decyzji, o której mowa w lit. a;

2) odbiorca uprawniony, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2art. 4 ust. 2 pkt 2art. 5 ust. 1 pkt 2art. 6 ust. 1 pkt 2 oraz art. 7 ust. 1 pkt 2, podaje numer Karty Dużej Rodziny i załącza kopię tej Karty.

4. Przedsiębiorstwo energetyczne w celu weryfikacji danych, zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1, dotyczącym odbiorcy uprawnionego, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 23art. 4 ust. 2 pkt 2 i 3art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3oraz art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3, może żądać przedstawienia do wglądu od tego odbiorcy odpowiednio ważnej Karty Dużej Rodziny albo orzeczenia o niepełnosprawności, orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia, o którym mowa w art. 5 pkt 1, 1a lub 2 albo art. 62 ust. 2 pkt 1 lub 2 albo ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

5. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

6. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, składa się na piśmie, w postaci papierowej lub elektronicznej.

7. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, złożone w postaci papierowej opatruje się podpisem własnoręcznym i składa osobiście w siedzibie przedsiębiorcy energetycznego albo w formie przesyłki w polskiej placówce pocztowej operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2022 r. poz. 89619332042) lub w placówce podmiotu zajmującego się doręczaniem korespondencji na terenie Unii Europejskiej, co jest równoznaczne ze złożeniem go przedsiębiorcy energetycznemu.

8. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, złożone w postaci elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym i składa za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

9. Minister właściwy do spraw informatyzacji może udostępnić usługę umożliwiającą złożenie oświadczenia za jego pośrednictwem za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym przy użyciu publicznej aplikacji mobilnej, o której mowa w art. 19e ust. 1ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2021 r. poz. 2070oraz z 2022 r. poz. 1087). Do oświadczenia składanego w sposób określony w zdaniu pierwszym ust. 5 stosuje się.

10. Oświadczenie złożone przy użyciu publicznej aplikacji mobilnej opatruje się zaawansowaną pieczęcią elektroniczną ministra właściwego do spraw informatyzacji, po uwierzytelnieniu składającego oświadczenie z wykorzystaniem certyfikatu, o którym mowa w art. 19e ust. 2austawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, wydanego użytkownikowi publicznej aplikacji mobilnej po uwierzytelnieniu w sposób określony w art. 20a ust. 1tej ustawy.

11. Usługa, o której mowa w ust. 9, może być dostosowana do potrzeb użytkownika na podstawie jego danych, w szczególności danych:

1) osobowych tego użytkownika,

2) dotyczących sytuacji prawnej tego użytkownika lub praw mu przysługujących, umożliwiających identyfikację rzeczy związanej z tym użytkownikiem

– pobranych z rejestrów publicznych lub systemów teleinformatycznych podmiotów publicznych.

12. W celu umożliwienia przyjmowania oświadczeń złożonych przy użyciu publicznej aplikacji mobilnej:

1) podmiot uprawniony obowiązany jest do integracji swojego systemu teleinformatycznego z systemem teleinformatycznym ministra właściwego do spraw informatyzacji;

2) minister może nadać podmiotowi uprawnionemu, na jego wniosek, funkcjonalność podmiotu publicznego na ePUAP; przepisy wydane na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne stosuje się odpowiednio.

13. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, składa się niezwłocznie, nie później niż do dnia 30 czerwca 2023 r.

14. Do odbiorców, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4art. 4 ust. 2 pkt 1-4art. 5 ust. 1 pkt 1-4art. 6 ust. 1 pkt 1-4oraz art. 7 ust. 1 pkt 1-4, którzy nie złożyli oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, w terminie, o którym mowa w ust. 13, nie stosuje się limitu zużycia energii elektrycznej, o którym mowa w ust. 1.

15. W przypadku zmiany w 2023 r. odbiorcy uprawnionego pobierającego energię elektryczną z punktu poboru energii, przy obliczaniu limitów zużycia energii elektrycznej, o których mowa w art. 3 ust. 1art. 4 ust. 2art. 5 ust. 1art. 6 ust. 1art. 7 ust. 1, uwzględnia się całkowite użycie energii elektrycznej w tym punkcie poboru energii w 2023 r.

16. W przypadku rozpoczęcia korzystania przez odbiorcę uprawnionego z nowego punktu poboru energii w 2023 r. przy obliczaniu limitów zużycia energii elektrycznej, o których mowa w art. 3 ust. 1art. 4 ust. 2art. 5 ust. 1art. 6 ust. 1art. 7 ust. 1, uwzględnia się proporcjonalnie liczbę dni wykorzystywania tego punktu poboru w 2023 r.

17. W przypadku skorzystania w 2023 r. przez odbiorcę uprawnionego z prawa wyboru sprzedawcy energii elektrycznej, o którym mowa w art. 4justawy – Prawo energetyczne, przy obliczaniu limitów zużycia energii elektrycznej, o których mowa w art. 3 ust. 1art. 4 ust. 2art. 5 ust. 1art. 6 ust. 1art. 7 ust. 1, uwzględnia się całkowite użycie energii elektrycznej w punkcie poboru energii w 2023 r.

18. W sytuacji, o której mowa w ust. 17, dotychczasowy sprzedawca przekazuje nowemu sprzedawcy na jego wniosek informację o zużyciu energii w 2023 r.

19. Utrata warunków pozwalających na uznanie odbiorcy za uprawnionego do stosowania wobec niego limitu zużycia energii elektrycznej wynoszącego maksymalnie 3 MWh albo 2,6 MWh w trakcie 2023 r., nie wpływa na uprawnienie do zużycia energii elektrycznej w ilości maksymalnie 3 MWh albo 2,6 MWh, po cenach, o których mowa w art. 3-7.

20. Odbiorcy uprawnieni, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4art. 4 ust. 2 pkt 1-4art. 5 ust. 1 pkt 1-4art. 6 ust. 1 pkt 1-4oraz art. 7 ust. 1 pkt 1-4, którzy spełnili przesłanki, o których mowa w tych przepisach, w trakcie 2023 r., składają oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, niezwłocznie po spełnieniu przesłanek, o których mowa w tych przepisach, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia spełnienia tych przesłanek.

21. W przypadku odbiorców uprawnionych, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4art. 4 ust. 2 pkt 1-4art. 5 ust. 1 pkt 1-4art. 6 ust. 1 pkt 1-4oraz art. 7 ust. 1 pkt 1-4, którzy spełnili przesłanki, o których mowa w tych przepisach, w trakcie 2023 r. oraz złożyli oświadczenie, o którym mowa w ust. 20, w terminie, limit zużycia energii elektrycznej, o którym mowa w ust. 1, stosuje się proporcjonalnie do liczby miesięcy w 2023 r., rozpoczynając od miesiąca, w którym w spełnione zostały te przesłanki.

22. W przypadku odbiorców uprawnionych, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4art. 4 ust. 2 pkt 1-4art. 5 ust. 1 pkt 1-4art. 6 ust. 1 pkt 1-4 oraz art. 7 ust. 1 pkt 1-4, którzy spełnili przesłanki, o których mowa w tych przepisach, w trakcie 2023 r. oraz nie złożyli oświadczenia, o którym mowa w ust. 20, w terminie, limit zużycia energii elektrycznej, o którym mowa w ust. 1, stosuje się proporcjonalnie do liczby miesięcy w 2023 r., rozpoczynając od miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono oświadczenie.

Z poważaniem

Zespół NOVUM S.A.

Aktualności Zmiana Taryfy w zakresie obrotu gazem ziemnym wysokometanowy...
Szanowni Państwo, W związku z decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 18 marca 2024 r, nr DRG.DRG-4.4212.6.2024.WD (opublikowaną w „Biulet... Czytaj dalej
Aktualności Aktualna informacja o strukturze paliw zużywanych do wytwarz...
Informacja o strukturze paliw zużywanych do wytwarzania energii elektrycznej sprzedawanej przez Novum SA w 2013-2023 r. Szczegóły w linkach poniżej: ... Czytaj dalej
Aktualności Nowe Cenniki Energii elektrycznej dla Obiorców Indywidulanyc...
Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że w związku z wejściem w życie w dniu 31 grudnia 2023 r. ustawy z dnia 7 grudnia 2023 r. o zmianie ustaw ... Czytaj dalej
Aktualności Informacja o zmianach Taryfy dla usług dystrybucji paliw gaz...
Szanowni Państwo, W związku z decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 15 grudnia 2023r. nr DRG.DRG-2.4212.41.2023.AG wydaną na wniosek p... Czytaj dalej
window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-JR13SVCWN9');