Jesteś tutaj: Klient indywidualny > Aktualności > Informacja o zmianach Taryfy dla usług dystrybucji paliw gazowych

Informacja o zmianach Taryfy dla usług dystrybucji paliw gazowych


Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją z dnia 17 grudnia 2022 r., nr DRG.DRG-2.4212.65.2022.KGa zatwierdził nową taryfę dla usług dystrybucji paliw gazowych, tj. „Taryfę Nr 11 dla usług dystrybucji paliw gazowych” Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Przedmiotowa taryfa weszła do stosowania z dniem 1 stycznia 2023 r.

Informujemy także, że w celu dostosowania tekstu Taryfy nr 11 do zapisów ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 r. poz. 2687), decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRG.DRG-2.4212.88.2022.KGa z dnia 2 stycznia 2023 r., została zatwierdzona „Zmiana Taryfy Nr 11 dla usług dystrybucji paliw gazowych” Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.

Zmiana Taryfy Nr 11 polega na umieszczeniu w taryfie na 2023 r. stawek opłat dystrybucyjnych, uwzględnionych w ostatniej taryfie stosowanej w 2022 r. dla odbiorców, o których mowa w art. 62b ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo energetyczne. Oznacza to, że w Umowach Kompleksowych Dostarczania Gazu dla Domu (dalej: „Umowa”) zawartych przez Państwa z Novum S.A. obowiązują nadal stawki opłat dystrybucyjnych z ostatniej taryfy na 2022 r., które zostały określone w Załączniku nr 2 do Umowy – Wyciąg z Taryfy Sprzedawcy i Taryfy OSDg (Kod dokumentu: Z2/NG/22/03, obowiązujący od dnia 1 września 2022 r.). Załącznik nr 2 do Umowy ponownie przesyłamy Państwu w załączeniu do niniejszego pisma. Ponadto informacje o powyższych zmianach dostępne są na naszej stronie internetowej: http://t-novum.pl oraz w siedzibie i oddziałach Novum S.A.

W związku z wprowadzonymi zmianami przysługuje Państwu prawo wypowiedzenia Umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Jeżeli w związku z wprowadzeniem powyższych zmian skorzystają Państwo z prawa do wypowiedzenia Umowy, wypowiedzenie nastąpi ze skutkiem na koniec miesiąca następującego po miesiącu, w którym Państwa oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy zostanie doręczone Spółce Novum. Ponadto skorzystanie z prawa wypowiedzenia Umowy nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi zobowiązaniami względem Novum.

Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy należy sporządzić w formie pisemnej pod rygorem nieważności
i doręczyć Sprzedawcy na adres do korespondencji tj.
Novum S.A. Biuro Obsługi Klienta, ul. Przemysłowa 1, 07-411 Rzekuń.

W przypadku jakichkolwiek pytań z Państwa strony, prosimy o kontakt z naszą infolinią na numer: 801 048 048, z telefonów komórkowych: 29 692 11 00.

Z poważaniem,
Zespół Novum S.A.

Treść informacji o zmianach Taryfy dla usług dystrybucji paliw gazowych
Załącznik nr 2 do Umowy – Wyciąg z Taryfy Sprzedawcy i Taryfy OSDg.

Aktualności Nowe Cenniki Energii elektrycznej dla Obiorców Indywidulanyc...
Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że w związku z nowelizacją przepisów ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach słu... Czytaj dalej
Aktualności Wprowadzenie nowej „Taryfy w zakresie obrotu gazem ziemnym w...
Szanowni Państwo, W związku z decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 30 maja 2023r. nr DRG.DRG-2.4212.80.2022.EPrz wydaną na wniosek No... Czytaj dalej
Aktualności Nowe Cenniki Energii elektrycznej dla Obiorców Indywidulanyc...
Szanowni Państwo,     Uprzejmie informujemy, że w związku z regulacjami wynikającymi z ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiąza... Czytaj dalej
Aktualności Nowy Cennik Taryfy Fioletowe kWh dla Odbiorców indywidualnyc...
Szanowni Państwo,     Uprzejmie informujemy, że w związku z regulacjami wynikającymi z ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązani... Czytaj dalej