Jesteś tutaj: Klient indywidualny > Aktualności > Komunikat o zmianie Cennika Taryf Fioletowych kWh dla Odbiorców indywidualnych z grupy taryfowej G

Komunikat o zmianie Cennika Taryf Fioletowych kWh dla Odbiorców indywidualnych z grupy taryfowej G


  Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że w związku ze zmianami w prawie, które weszły w życie z dniem 28 maja 2022 r., zmienia się Cennik Taryfy Fioletowe kWh dla Odbiorców indywidualnych z grupy taryfowej G, kod dokumentu CPK/ENE/22/01 (dalej: „Cennik”) obowiązujący w umowach sprzedaży energii elektrycznej dla domu.
Zmiany wynikają wprost ze zmian w prawie wprowadzonych ustawą z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz.1137) zmieniającej przepis 163d ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. 2022, poz. 143), w myśl którego w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 lipca 2022 r. zwalnia się od akcyzy sprzedaż energii elektrycznej nabywcy końcowemu będącemu odbiorcą energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w rozumieniu art. 3 pkt 13b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne.
Mając na uwadze powyższe w Cenniku wprowadzone zostały czasowe zmiany polegające na przedłużeniu zwolnienia od akcyzy sprzedaży energii elektrycznej nabywcy końcowemu będącemu odbiorcą energii elektrycznej w gospodarstwie domowym do dnia 31 lipca 2022 r.
Zmiany dokonane w Załączniku do Cennika Taryfy Fioletowe kWh dla Odbiorców indywidualnych z grupy taryfowej G (kod dokumentu: CPK/ENE/22/01) widoczne są w Tabeli cen, stawek i opłat stosowanych w poszczególnych Wariantach Rozliczeń, która obejmuje okres od 1 stycznia do 31 lipca 2022 r.
Pozostałe zapisy Cennika pozostają bez zmian.
Ponadto treść zmian Cennika dostępna jest również na stronie https://t-novum.pl/ w siedzibie i oddziałach Novum S.A.
Zmiany Cennika wprowadzono zgodnie z przysługującym Sprzedawcy uprawnieniem do dokonywania zmian treści Umowy, w tym Regulaminu obowiązującego
w umowach kompleksowych dostarczania gazu dla domu oraz w umowach sprzedaży energii elektrycznej dla domu zawartych przez NOVUM S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Regulamin”), Cennika oraz Oferty Promocyjnej oraz wprowadzone zostają na zasadach określonych w art. 21 ust. 1 – 4 Regulaminu.
Równocześnie informujemy, że w przypadku braku akceptacji przez Państwa powyższych zmian w Cenniku, zgodnie Art. 21 ust. 3 Regulaminu mają Państwo prawo wypowiedzieć Umowę Sprzedaży Energii Elektrycznej.
Termin na złożenie wypowiedzenia wynosi 14 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia. Wypowiedzenie Umowy stanie się skuteczne na koniec miesiąca następującego po miesiącu, w którym oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy zostało doręczone Sprzedawcy, tj. Novum S.A.
Dodatkowo wyjaśniamy, że wypowiedzenie Umowy w tym trybie nie jest związane z żadnymi dodatkowymi zobowiązaniami względem Sprzedawcy.
Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy należy sporządzić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i doręczyć Sprzedawcy
na adres do korespondencji tj. Novum S.A. Biuro Obsługi Klienta, ul. Przemysłowa 1, 07-411 Rzekuń.
Jednocześnie w wykonaniu obowiązku nałożonego przez art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz.1137) przekazujemy przygotowaną przez Ministra właściwego do spraw finansów publicznych wzór informacji o zwolnieniu od podatku akcyzowego dotyczącego energii elektrycznej.
W przypadku jakichkolwiek pytań z Państwa strony, prosimy kontaktować się z naszą infolinią na numer: 801 048 000, z telefonów komórkowych: 29 765 06 51.
Z poważaniem
Zespół NOVUM S.A.
Aktualności Zmiana Taryfy w zakresie obrotu gazem ziemnym wysokometanowy...
Szanowni Państwo, W związku z decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 18 marca 2024 r, nr DRG.DRG-4.4212.6.2024.WD (opublikowaną w „Biulet... Czytaj dalej
Aktualności Aktualna informacja o strukturze paliw zużywanych do wytwarz...
Informacja o strukturze paliw zużywanych do wytwarzania energii elektrycznej sprzedawanej przez Novum SA w 2013-2023 r. Szczegóły w linkach poniżej: ... Czytaj dalej
Aktualności Nowe Cenniki Energii elektrycznej dla Obiorców Indywidulanyc...
Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że w związku z wejściem w życie w dniu 31 grudnia 2023 r. ustawy z dnia 7 grudnia 2023 r. o zmianie ustaw ... Czytaj dalej
Aktualności Informacja o zmianach Taryfy dla usług dystrybucji paliw gaz...
Szanowni Państwo, W związku z decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 15 grudnia 2023r. nr DRG.DRG-2.4212.41.2023.AG wydaną na wniosek p... Czytaj dalej
window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-JR13SVCWN9');