Jesteś tutaj: Klient indywidualny > Aktualności > Nowy Cennik Taryfy Fioletowe kWh dla Odbiorców indywidualnych z grupy taryfowej G

Nowy Cennik Taryfy Fioletowe kWh dla Odbiorców indywidualnych z grupy taryfowej G


Szanowni Państwo,

    Uprzejmie informujemy, że w związku z regulacjami wynikającymi z ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. 2022 poz. 2127) oraz ustawy z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 r. (Dz. U. 2022 poz. 2243) regulujących cenę energii w roku 2023, NOVUM S.A. wprowadza nowy Cennik Taryfy Fioletowe kWh dla Odbiorców indywidualnych z grupy taryfowej G, kod dokumentu: CPK/ENE/23/01 obowiązujący w umowach sprzedaży energii elektrycznej dla domu.

    Nowy Cennik wprowadza zamrożenie cen energii za energię elektryczną w 2023 r. dla zużycia nie przekraczającego limitów 2 MWh, 2,6 MWh, 3 MWh, 250 kWh oraz ustanawia cenę maksymalną dla Odbiorców, którzy przekroczą powyższe limity na poziomie 693 zł/MWh przy czym cena ta nie zawiera podatku od towarów i usług, o którym mowa w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2022 r. poz. 931, z późn. zm.), oraz podatku akcyzowego, o którym mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 143, 1137, 1488, 1967, 2180 i 2236).

Zmiany Cennika wprowadzono zgodnie z przysługującym Sprzedawcy uprawnieniem do dokonywania zmian treści Umowy, w tym Regulaminu obowiązującego w umowach kompleksowych dostarczania gazu dla domu oraz w umowach sprzedaży energii elektrycznej dla domu zawartych przez NOVUM S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Regulamin”), Cennika, Oferty Promocyjnej oraz wprowadzone zostają na zasadach określonych w art. 21 ust. 1 – 4 Regulaminu.

Równocześnie informujemy, że w przypadku braku akceptacji przez Państwa powyższych zmian w Cenniku, zgodnie Art. 21 ust. 3 Regulaminu mają Państwo prawo wypowiedzieć Umowę Sprzedaży Energii Elektrycznej. Termin na złożenie wypowiedzenia wynosi 14 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia. Wypowiedzenie Umowy stanie się skuteczne na koniec miesiąca następującego po miesiącu, w którym oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy zostało doręczone NOVUM S.A. Dodatkowo wyjaśniamy, że wypowiedzenie Umowy w tym trybie nie jest związane z żadnymi dodatkowymi zobowiązaniami względem NOVUM S.A. Nie zostaną naliczone Państwu kary czy inne opłaty dodatkowe. Mogą Państwo podpisać nową umowę kompleksową z Państwa lokalnym OSD (PGE, Tauron, Enea, Energa), co nie wiąże się z dodatkowymi kosztami. Dane kontaktowe znajdą Państwo na stronie internetowej swojego lokalnego OSD.

Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy należy sporządzić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i doręczyć na adres do korespondencji tj.
NOVUM S.A. Biuro Obsługi Klienta, ul. Przemysłowa 1, 07-411 Rzekuń.

    W załączeniu do niniejszego pisma przekazujemy Państwu nowy Cennik Taryfy Fioletowe kWh dla Odbiorców indywidualnych z grupy taryfowej G, kod dokumentu CPK/ENE/23/01, obowiązujący w okresie cen ustalonych przez wyżej wskazane akty prawne a także wzór informacji o wpływie ustaw na cenę energii elektrycznej dla odbiorców uprawnionych – załącznik do faktur wystawianych tym odbiorcom a także informacje o wpływie Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej na wysokości podatku akcyzowego i VAT w okresie do końca 2022 r. Ponadto treść zmian Cennika dostępna jest również na stronie https://t-novum.pl/ w siedzibie i oddziałach NOVUM S.A.

    W przypadku jakichkolwiek pytań z Państwa strony, prosimy kontaktować się z naszą infolinią na numer: 801 048 000, z telefonów komórkowych: 29 765 06 51.

Z poważaniem
Zespół NOVUM S.A.

Treść powyższej informacji

Cennik Taryfy Fioletowe kWh dla Odbiorców indywidualnych z grupy taryfowej G (CPK/ENE/23/01) obowiązujący od 01.01.2023r.

Aktualności Nowe Cenniki Energii elektrycznej dla Obiorców Indywidulanyc...
Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że w związku z nowelizacją przepisów ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach słu... Czytaj dalej
Aktualności Wprowadzenie nowej „Taryfy w zakresie obrotu gazem ziemnym w...
Szanowni Państwo, W związku z decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 30 maja 2023r. nr DRG.DRG-2.4212.80.2022.EPrz wydaną na wniosek No... Czytaj dalej
Aktualności Nowe Cenniki Energii elektrycznej dla Obiorców Indywidulanyc...
Szanowni Państwo,     Uprzejmie informujemy, że w związku z regulacjami wynikającymi z ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiąza... Czytaj dalej
Aktualności Nowy Cennik Taryfy Fioletowe kWh dla Odbiorców indywidualnyc...
Szanowni Państwo,     Uprzejmie informujemy, że w związku z regulacjami wynikającymi z ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązani... Czytaj dalej