Jesteś tutaj: Klient indywidualny > Bez kategorii > Regulamin serwisu E-BOK NOVUM S.A.

Regulamin serwisu E-BOK NOVUM S.A.


I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulamin”) określa zasady korzystania z serwisu E-BOK, udostępnianego przez NOVUM S.A.
 2. Regulamin stanowi regulamin, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U.2016.1030 ze zm.).
 3. Wyrażenie zgody na przestrzeganie Regulaminu jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu i zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną z NOVUM S.A. bez konieczności sporządzenia odrębnego dokumentu i na warunkach określonych Regulaminem.
 4. Warunkiem koniecznym skorzystania z usług oferowanych Klientowi za pomocą serwisu E-BOK jest akceptacja Regulaminu.

 

II. Definicje

 1. Na potrzeby Regulaminu przyjęte zostały następujące definicje:
  • NOVUM – NOVUM S.A. Novum S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Racławickiej 146, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000368094, REGON 152185875, NIP: 949-192-47-05, kapitał zakładowy: 27 817 342,00 zł.
  • Serwis E-BOK (dalej jako „Serwis”) – strona internetowa dostępna za pośrednictwem https://t-novum.pl przeznaczona do świadczenia usługi drogą elektroniczną, w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.
  • Użytkownik – Klient lub dowolna osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, pozytywnie zweryfikowany w procesie rejestracji do Serwisu.
  • Klient Indywidualny – konsument, osoba fizyczna, która zawarła umowę na świadczenie usług z NOVUM. Klient posiada numer Abonenta nadany przez system rozliczeniowy NOVUM.
  • Klient Biznesowy – osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą bądź inny podmiot prowadzący działalność gospodarczą – przedsiębiorca, który zawarł umowę z NOVUM. Klient posiada numer Abonenta nadany przez system rozliczeniowy NOVUM.
  • Klient – Klient Indywidualny lub Klient Biznesowy.
  • Umowa – zawarta pomiędzy Klientem i NOVUM umowa kompleksowa lub umowa sprzedaży usług tj. Umowy Kompleksowej Sprzedaży Energii Elektrycznej dla Domu, Umowy Kompleksowej Dostarczania Gazu dla Domu, Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych (Tele GO Hendi, t-novum hendy, t-novum, TeleNOVUM, Tele Go Internet, NovumNet), Umowy Sprzedaży Urządzenia Końcowego, Umowy Usługi Tele-Opiekun,
  • Konto – oznacza konto Użytkownika w Serwisie, utworzone zgodnie z punktem III. Regulaminu.
  • Rejestracja – proces utworzenia Konta Użytkownika w Serwisie, który wymaga podania przez Klienta niezbędnych danych, tj.: adresu e-mail, loginu i hasła oraz aktywacji, na zasadach określonych w punkcie III. Regulaminu.
  • Login – identyfikator Użytkownika wybierany podczas Rejestracji, który w połączeniu z Hasłem umożliwia dostęp do Konta. Login powinien składać się z minimum 8 znaków i co najmniej jedną cyfrę.
  • Hasło – ciąg znaków, ustalony przez Użytkownika podczas Rejestracji, umożliwiający w połączeniu z Loginem dostęp do Konta. Zalecane jest, aby hasło składało się z co najmniej 8 znaków, zawierało minimum jedną wielką literę i minimum jedną liczbę.
  • Abonent – numeryczne oznaczenie Klienta nadawane Klientowi przez NOVUM przy zawieraniu Umowy z NOVUM, niezbędne do procesu łączenia Konta z Użytkownikiem, w celu prezentacji w Serwisie danych z Umowy, w tym danych bilingowych. Numer Klienta  prezentowany jest na Umowie i dokumentach rozliczeniowych od NOVUM.
  • Proces przypisania Konta – proces dodawania do Konta, na zasadach określonych w punkcie IV. Regulaminu, następujących danych:numeru Klienta i numeru PESEL (w przypadku Klientów Indywidualnych) lub
   numeru Klienta  i numeru NIP (w przypadku Klientów Biznesowych) w celu prezentacji w Serwisie danych z Umowy, w tym danych billingowych Klienta.
  • Konto Umowy – reprezentuje w systemie rozliczeniowym NOVUM Umowę (grupę Umów) i zawiera wszystkie Umowy Abonenta, z których rozliczenia wykazywane są wobec Klienta na wspólnym (jednym) dokumencie rozliczeniowym.
  • Dane billingowe – dane Klienta, obejmujące informacje dotyczące posiadanych Kont Umowy, adresu, nazwy Abonenta, miejsc poboru usług oraz wysokości należności wynikających z dokumentów rozliczeniowych wystawianych Klientowi przez NOVUM.
  • Biura Obsługi Klienta:
   1. telefonicznej pod numerem telefonu: +48 8101 048 048 (Klienci Indywidualni), +48 29 692 11 00 (Klienci Biznesowi);
   2. korespondencyjnej na adres: NOVUM S.A., Przemysłowa 1, 07-411 Rzekuń,; e-mailowej na adres: bok@t-novumpl.

 

III. Rejestracja

 1. Rejestracja następuje drogą elektroniczną na stronie internetowej https://t-novum.pl przez wypełnienie dedykowanego formularza. Formularz Rejestracji wymaga podania następujących danych Użytkownika: adresu e-mail Użytkownika, Loginu oraz Hasła.
 2. Na podany w toku Rejestracji adres e -mail automatycznie wysyłana jest wiadomość e-mail z informacją o Rejestracji wraz z linkiem aktywacyjnym Konta.
 3. Zakończenie Rejestracji następuje z chwilą jej potwierdzenia przez skuteczne kliknięcie w link aktywacyjny.

IV. Funkcjonalności i usługi Serwisu

 1. W ramach Serwisu dostępne są m.in. następujące usługi i funkcjonalności (wyliczenie ma charakter poglądowy):
  • Edycja danych podanych podczas Rejestracji: adresu e-mail, Loginu oraz Hasła;
  • Wgląd do danych określonych w zawartej Umowie;
  • Informacja o usługach, z których korzysta Użytkownik w ramach Umowy;
  • Wgląd do dokumentów rozliczeniowych wystawianych w formie elektronicznej;
  • Wgląd do informacji o szczegółach rozliczeń, w tym do informacji o wysokości należności i terminach płatności;
  • Zlecenie zmiany taryfy dla usług Tele GO;
  • Kontakt z Biurem Obsługi Klienta za pośrednictwem kanałów elektronicznych;
 2. W związku z ciągłym rozwojem Serwisu, zakres usług oraz zakres funkcjonalny Serwisu może ulegać modyfikacjom. Informacje o modyfikacjach są publikowane w Serwisie.
 3. Zmiana zakresu funkcjonalnego lub zakresu usług w Serwisie nie wymaga zmiany Regulaminu.
 4. Dla Użytkownika dostępne w ramach Serwisu są tylko dane zaciągnięte do Serwisu w ramach lub w związku z Procesem łączenia Konta. Do niektórych funkcjonalności Serwisu mogą mieć zastosowanie postanowienia odrębnych regulaminów, przy czym w zakresie nie objętym tymi regulaminami zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu.


V. Proces przypisania Konta

 1. Przypisanie Konta w Serwisie z Abonentem następuje przez wypełnienie przez Użytkownika stosownego formularza przypisania.
 2. W formularzu przypisania Konta z Abonentem Klient Indywidualny podaje Numer Klienta i numer PESEL.
 3. W formularzu przypisania Konta z Abonentem Klient Biznesowy podaje Numer Klienta i numer NIP.
 4. Użytkownik może dokonać przypisania swojego Konta do jednego konta Abonenta.  Proces przypisania Konta może nastąpić drogą elektroniczną po zalogowaniu się Użytkownika do Serwisu.


VI. Proces zmiany taryfy

 1. Zmiana planu taryfowego jest możliwa za pośrednictwem systemu e-BOK w ramach aktywnej Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych Tele GO Hendi oraz Tele GO Internet
 2. W celu zmiany taryfy Użytkownik powinien wykonać poniższe czynności:
  a) zalogować się na konto w e-BOK powiązane z numerem Abonenta,
  b) wybrać nową taryfę w formularzu kontaktowym „Zmiana taryfy” i wysłać formularz,
  c) potwierdzić zlecenie kodem wysłanym SMS na numer telefonu przypisany do Abonenta.
 3. Zmiana taryfy dla usługi Tele GO Hendi nastąpi w terminie do 24 godzin od momentu dokonania zlecenia czynności określonej w pkt. 6.2 niniejszego regulaminu.
 4. Zmiana taryfy Tele GO Internet nastąpi z pierwszym dniem nowego okresu rozliczeniowego następującym po okresie rozliczeniowym,  w którym dokonano zlecenia czynności określonej w pkt. 6.2 niniejszego regulaminu.
 5. W wyniku zmiany taryfy przepadają wszelkie pakiety minut, bajtów lub SMS-ów lub usługi uzyskane przez Klienta na podstawie dotychczasowych Ofert Promocyjnych lub regulaminów promocji.
 6. Kolejna zmiana taryfy w ramach aktywnej Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych Tele GO Hendi oraz Tele GO Internet jest możliwa w nowym okresie rozliczeniowym następującym po okresie rozliczeniowym, w którym zlecona została zmiana taryfy.


VII. Zasady korzystania z Serwisu

 1. Korzystanie z Serwisu przez Użytkownika nie wiąże się z pobieraniem przez NOVUM opłat z tego tytułu.
 2. NOVUM zastrzega sobie możliwość dokonywania przerw w dostępie do Serwisu w związku z koniecznością przeprowadzenia aktualizacji lub konserwacji.
 3. NOVUM jest uprawniona do zablokowania dostępu do Konta w wypadku stwierdzenia korzystania z niego w sposób sprzeczny z Regulaminem, przepisami prawa lub dobrymi obyczajami.
 4. Usunięcie danych Użytkownika z Serwisu następuje na każde żądanie Użytkownika, zgłoszone za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta.
 5. W przypadku rozwiązania, wygaśnięcia lub zakończenia z jakiejkolwiek przyczyny Umowy, zostanie niezwłocznie zablokowany dostęp do danych tej Umowy w Serwisie.
 6. Na adres e-mail podany przy Rejestracji lub w toku korzystania z Serwisu przesyłane będą informacje wskazane wprost w Regulaminie, a także związane z kwestiami informacyjnymi, technicznymi czy obsługowymi Serwisu.
 7. Serwis jest dostępny dla Użytkowników przez 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu. Czasem właściwym dla Serwisu jest czas właściwy dla obszaru Polski.

 

VIII. Zasady bezpieczeństwa

 1. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie dyspozycje, które zostały złożone i zrealizowane za pośrednictwem Serwisu.
 2. Użytkownik zobowiązany jest zabezpieczyć Hasło i Login, PESEL (a Klient Biznesowy – NIP), numer Klienta lub numer Umowy przed ujawnieniem osobom trzecim.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do wylogowania się z Serwisu z chwilą zakończenia korzystania z Serwisu.
 4. Klient lub Użytkownik ponosi odpowiedzialność za skutki wynikłe z korzystania z dostępu do Serwisu przez osoby niepowołane, które weszły w posiadanie Loginu i Hasła Użytkownika, numeru PESEL (albo numeru NIP), numeru Klienta lub numeru Umowy, jeśli Klient lub Użytkownik nie dochował należytej staranności lub ostrożności w zapewnieniu ich bezpieczeństwa.
 5. Użytkownik jest zobowiązany do bieżącej kontroli prawidłowości wykonania wprowadzonych w Serwisie dyspozycji, a w razie stwierdzenia nieprawidłowości, do kontaktu z NOVUM w sposób przewidziany w punkcie IX. Regulaminu.
 6. Zakazane jest nadużywanie Serwisu lub innych środków komunikacji elektronicznej NOVUM, jak też dostarczanie do lub za ich pośrednictwem treści:
  1. bezprawnych, w tym naruszających przepisy prawa, dobre obyczaje czy prawa lub dobra osobiste;
  2. powodujących przeciążenie lub utrudnienia w pracy systemów, w tym systemów teleinformatycznych NOVUM w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U.2016.1030 ze zm.).


IX. Wymagania techniczne

 1. Prawidłowe korzystanie ze wszystkich funkcjonalności lub usług Serwisu wymaga spełnienia następujących minimalnych wymagań technicznych:
  1. najnowsze wersje przeglądarki internetowej: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Apple Safari;
  2. minimalna rozdzielczość ekranu 320 x 480 pikseli;
  3. instalacja dodatkowego oprogramowania, jeżeli jest to wskazane w konkretnej części Serwisu;
  4. dostęp do Internetu.
 2. Konieczne jest upewnienie się przez Użytkownika we własnym zakresie, na własny koszt i ryzyko czy środowisko informatyczne Użytkownika jest odpowiednio zabezpieczone przed złośliwym oprogramowaniem.
 3. NOVUM nie kontroluje środowiska informatycznego po stronie Użytkownika, w tym problemów lub ograniczeń technicznych oprogramowania lub sprzętu komputerowego, a które w szczególności uniemożliwiają Użytkownikowi korzystanie z Serwisu w całości lub w części.

 

X. Informacje, Zgłaszanie Uwag i Reklamacji

 1. Klient może zasięgać informacji, zgłaszać uwagi dotyczące działania e-BOK oraz związane z Serwisem za pomocą formularza do kontaktu z NOVUM, dostępnego w ramach Serwisu lub za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta.
 2. Zapytania, uwagi lub reklamacje powinny zawierać: imię, nazwisko, numer Klienta i dokładny adres nadawcy jak również dokładny opis i powód zgłoszenia.
 3. Rozpatrzenie zgłoszenia związanego z Serwisem nastąpi w najszybszym możliwym terminie w formie elektronicznej, pisemnej lub telefonicznej, przy czym Reklamacje będą rozpoznawane na warunkach i w terminie, określonych w Umowie.

 

X.II Ochrona danych osobowych

 1. NOVUM jest administratorem danych osobowych Klienta Indywidualnego lub Klienta Biznesowego w zakresie osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą – strony Umowy – zgodnie z Rozporządzeniem RODO z dnia 27 kwietnia 2016, na zasadach opisanych w regulaminie „Ochrony danych osobowych i polityce prywatności”, z którym się zapoznałem/am i akceptuję jego treść.
 2. Novum przetwarza dane osobowe Użytkownika serwisu e-BOK, w tym niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania Umowy zgodnie z Regulaminem świadczenia Usług Telekomunikacyjnych,  Umowy Kompleksowej Sprzedaży Energii Elektrycznej dla Domu, Umowy Kompleksowej Dostarczania Gazu dla Domu, Umowy Usługi Tele-Opiekun przez Novum na rzecz Klientów oraz w celu prawidłowej realizacji usługi w serwisie samoobsługowym, określonej niniejszym Regulaminem
 3. Novum może przetwarzać następujące dane osobowe, których katalog może ulegać zmianie w zależności od rodzaju świadczonej Usługi:
  1. imię i nazwisko lub nazwa firmy;
  2. adres zamieszkania;
  3. adres do korespondencji, jeśli jest inny niż zamieszkania;
  4. numer PESEL;
  5. numery NIP i REGON;
  6. seria i numer dokumentu tożsamości;
  7. adres poczty elektronicznej (e-mail);
  8. numer telefonu komórkowego
 4. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez NOVUM w ramach korzystania przez Klienta z Serwisu e-BOK jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do korzystania przez Klienta z Serwisu.

 

X. Postanowienia końcowe

 1. NOVUM zastrzega prawo zmiany Regulaminu. W zakresie postanowień dotyczących Klientów Indywidualnych zmiana Regulaminu może nastąpić z ważnych przyczyn. Za ważne przyczyny uznaje się: wprowadzenie nowych lub nowelizacje obowiązujących przepisów prawnych, a także mające wpływ na Serwis: zmiany w systemie teleinformatycznym, informatycznym, zmiany w NOVUM lub zmiany w ofercie.
 2. O zmianie Regulaminu, NOVUM poinformuje na stronie internetowej.
 3. Korzystanie z Serwisu jest możliwe tylko dla Użytkowników, którzy zaakceptowali aktualną wersję Regulaminu.
 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 5. Spory wynikające z korzystania z Serwisu lub związane z Serwisem będą rozpatrywane w ramach jurysdykcji sądów polskich, przez właściwy sąd powszechny.

 

 

Aktualności Zmiana Taryfy w zakresie obrotu gazem ziemnym wysokometanowy...
Szanowni Państwo, W związku z decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 18 marca 2024 r, nr DRG.DRG-4.4212.6.2024.WD (opublikowaną w „Biulet... Czytaj dalej
Aktualności Aktualna informacja o strukturze paliw zużywanych do wytwarz...
Informacja o strukturze paliw zużywanych do wytwarzania energii elektrycznej sprzedawanej przez Novum SA w 2013-2023 r. Szczegóły w linkach poniżej: ... Czytaj dalej
Aktualności Nowe Cenniki Energii elektrycznej dla Obiorców Indywidulanyc...
Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że w związku z wejściem w życie w dniu 31 grudnia 2023 r. ustawy z dnia 7 grudnia 2023 r. o zmianie ustaw ... Czytaj dalej
Aktualności Informacja o zmianach Taryfy dla usług dystrybucji paliw gaz...
Szanowni Państwo, W związku z decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 15 grudnia 2023r. nr DRG.DRG-2.4212.41.2023.AG wydaną na wniosek p... Czytaj dalej
window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-JR13SVCWN9');