Jesteś tutaj: Klient indywidualny > Bez kategorii > Regulamin sklepu internetowego NOVUM

Regulamin sklepu internetowego NOVUM


 

1 Definicje

 1. Dzień roboczy – każdy dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, posiadająca zdolność prawną, która składa Zamówienie.
 3. Klient indywidualny (Konsument) – osoba fizyczna, która składa Zamówienie w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Novum – Novum S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Racławicka 146 , 02673 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000368094, NIP: 949-19-24-705, REGON: 152185875, Kapitał zakładowy: 27 817 342,00.
 5. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego NOVUM.
 6. Sklep Internetowy NOVUM (Sklep) – serwis internetowy umożliwiający składanie Zamówień, dostępny pod adresem: https://t-novum.pl.
 7. Towar – produkty prezentowane na witrynie Sklepu Internetowego NOVUM, w szczególności akcesoria telekomunikacyjne lub inny sprzęt.
 8. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu pomiędzy Novum a Klientem.
 9. Umowa sprzedaży energii – umowa sprzedaży energii elektrycznej dla Odbiorców niebędących Konsumentami zawarta pomiędzy Novum a Klientem niebędącym Konsumentem.
 10. Umowa kompleksowa – umowa zawierająca postanowienia umowy sprzedaży energii elektrycznej zawarta pomiędzy Novum a Klientem indywidualnym (Konsumentem), której przedmiotem jest świadczenie usługi kompleksowej przez Novum.
 11. Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych – umowa o świadczenie przez Novum usług telekomunikacyjnych.
 12. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Konsumentem bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość.
 13. Usługa dodatkowa – usługa towarzysząca wykonaniu Zamówienia dotyczącego Umowy sprzedaży urządzeń lub polegająca na dodatkowym świadczeniu w związku z zawieraną Umową sprzedaży, wybierana opcjonalnie przez Klienta przy złożeniu Zamówienia, której warunki realizacji zostały określone w odrębnych regulaminach lub innych materiałach informacyjnych dostępnych na stronie internetowej Sklepu w chwili składania Zamówienia oraz dostarczanych Klientowi pocztą elektroniczną w ramach podsumowania Zamówienia na podany przez Klienta w Zamówieniu adres poczty elektronicznej.
 14. Usługa kompleksowa – usługa świadczona na podstawie umowy zawierającej postanowienia umowy sprzedaży i umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej albo umowy sprzedaży, umowy o świadczenie usługi przesyłania lub dystrybucji paliw gazowych i umowy o świadczenie usługi magazynowania paliw gazowych.
 15. Zamówienie – oświadczenie Klienta składane za pośrednictwem serwisu internetowego Sklepu, wyrażające wolę przesłania mu odpowiednich dokumentów (lub Zestawu aktywacyjny) w celu zawarcia Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych lub aneksu do Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, Umowy kompleksowej lub Umowy sprzedaży energii, a w przypadku Umowy sprzedaży – odpowiednich dokumentów wraz z Towarem – w celu zawarcia Umowy sprzedaży. Zamówienie może dotyczyć zakupu Towarów lub świadczenia usług na warunkach prezentowanych w serwisie internetowym Sklepu w dacie złożenia Zamówienia. W przypadku zamówienia dotyczącego zawarcia Umowy sprzedaży sprzętu Zamówienie to może obejmować także Usługę/Usługi dodatkowe.
 16. Zestaw aktywacyjny – karta SIM (lub karta SIM wraz z urządzeniem telekomunikacyjnym) przeznaczona do wykorzystywania przez Klienta na podstawie Umowy o świadczenie usług, służąca Klientowi do zawarcia powyższej Umowy i umożliwiająca mu skorzystanie z usług telekomunikacyjnych o wartości ustalonej zgodnie z treścią Zamówienia.

 

2 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa warunki korzystania przez Klientów ze Sklepu, w szczególności składania za jego pośrednictwem Zamówień, a także zawierania umów pomiędzy Klientem a Novum na podstawie złożonych Zamówień.
 2. Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

3 Wymagania dotyczące Klienta

 1. Uprawnionym do złożenia Zamówienia jest Klient, który posiada pełną zdolność do czynności prawnych (w szczególności, w przypadku Klienta indywidualnego jest osobą pełnoletnią).
 2. Ze Sklepu może skorzystać – w tym złożyć Zamówienie – zarówno Klient, który jest już lub był stroną Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, Umowy kompleksowej lub Umowy sprzedaży energii, jak również Klient, który nie korzystał lub nie korzysta z usług świadczonych przez Novum.
 3. Dostępność techniczna serwisu internetowego Sklepu wymaga zapewnienia przez Klienta następujących narzędzi i warunków technicznych służących korzystaniu z serwisów internetowych:
  a) korzystanie przez Klienta z urządzenia zapewniającego dostęp do sieci Internet, o rozdzielczości ekranu 320px x 480px;
  b) korzystanie z jednej z poniższych przeglądarek stron WWW: Internet Explorer 8 lub nowszy z włączoną obsługą Java Script, akceptująca Cookies; Mozilla Firefox 30 lub nowsza z włączoną obsługą Java Script, akceptująca pliki Cookies; Google Chrome w wersji 38.x lub nowsza z włączoną obsługą Java Script, akceptująca Cookies; Google Chrome Mobile w wersji 39.x lub nowszej z włączoną obsługą Java Script, akceptująca Cookies; przeglądarki z WebKit Mobile w wersji 4.x lub nowszej z włączoną obsługą Java Script, akceptująca Cookies; Safari w wersji 6 lub nowszej z włączoną obsługą Java Script, akceptująca Cookies; inna przeglądarka o parametrach analogicznych do przeglądarek wymienionych powyżej.

 

4 Składanie Zamówienia

 1. Prezentacja Towaru (Zestawu aktywacyjnego) oraz informowanie w serwisie internetowym (na stronach internetowych) Sklepu o warunkach Umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych, Umowy sprzedaży, Umowy kompleksowej lub Umowy sprzedaży energii, co do których Klient może złożyć Zamówienie, nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny.
 2. W celu złożenia Zamówienia Klient powinien wykonać – na stronie internetowej Sklepu – następujące czynności:
  1. zapoznać się z prezentowanymi na stronie internetowej Sklepu warunkami, na jakich możliwe jest zawarcie Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, Umowy sprzedaży, Umowy kompleksowej lub Umowy sprzedaży energii, a także z prezentowanymi tam informacjami o właściwościach Towaru;
  2. zapoznać się z dokumentami prezentowanymi na stronie internetowej Sklepu, dotyczącymi warunków zawarcia i wykonywania umów, a w szczególności: regulaminami świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Novum, regulaminami świadczenia usługi kompleksowej przez Novum lub regulaminami sprzedaży energii elektrycznej przez Novum dla Odbiorców niebędących konsumentami (właściwymi dla rodzaju umowy, której zawarciem zainteresowany jest Klient), regulaminami promocji, wzorami Umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych, wzorami Umów kompleksowych, wzorami Umów sprzedaży energii, pouczeniami dla Konsumenta dotyczącymi Umowy zawieranej na odległość;
  3. zapoznać się i zaakceptować niniejszy Regulamin, a w przypadku Zamówienia dotyczącego Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, Umowy sprzedaży Umowy kompleksowej lub Umowy sprzedaży energii na warunkach promocyjnych – także zaakceptować właściwy regulamin promocji, jeżeli Zamówienie składane jest w związku z obowiązującą promocją;
  4. dokonać wyboru przedmiotu Zamówienia spośród prezentowanych na stronie internetowej Sklepu;
  5. poprawnie wypełnić właściwy formularz, dedykowany dla wybranego przez Klienta przedmiotu Zamówienia, przeznaczony dla Konsumentów lub dla Klientów niebędących Konsumentami;
  6. wyrazić zgody i złożyć inne oświadczenia oznaczone na stronie internetowej Sklepu jako wymagane dla wybranego przez Klienta przedmiotu Zamówienia;
  7. w przypadku Konsumenta zamierzającego złożyć Zamówienie dotyczące zawarcia Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych potwierdzić wybór kodem aktywacyjnym przesłanym na wskazane dane w formularzu przez Klienta służącym ocenie weryfikacji przez Novum;
  8. ewentualne dalsze czynności, jeżeli prezentowana na stronie internetowej Sklepu ścieżka złożenia Zamówienia wyraźnie wskazuje na konieczność podjęcia przez Klienta określonej czynności.
 3. Klient ma możliwość wyrażenia za pośrednictwem strony internetowej Sklepu – przed złożeniem Zamówienia – także innych zgód i oświadczeń. Ich wyrażenie przez Klienta ma charakter dobrowolny i niezależny od wymagań dla skutecznego złożenia Zamówienia.
 4. Oświadczenia Klienta złożone w ramach złożenia Zamówienia zostaną dodatkowo wydrukowane na formularzach dokumentów kierowanych do Klienta w celu zawarcia Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, Umowy kompleksowej lub Umowy sprzedaży energii w związku z realizacją powyższego Zamówienia.
 5. W celu przesłania Zamówienia do Novum Klient – po wykonaniu czynności wskazanych w ust. 2 (i ewentualnie po dobrowolnym wyrażeniu zgód, o których mowa w ust. 3) – naciska na stronie internetowej Sklepu przycisk oznaczony: „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty po zawarciu umowy”.
  Obowiązek zapłaty wskazany w ramach powyższego przycisku oznacza:
 1. w przypadku Zamówienia dotyczącego zawarcia Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, także jeśli z zawarciem tej umowy wiąże się zakup Towaru w sprzedaży ratalnej – obowiązek dokonywania przez Klienta zapłaty tych należności na rzecz Novum, jakie będą ciążyły na Kliencie po zawarciu tej umowy zgodnie z § 6 ust. 1 poniżej;
 2. w przypadku Zamówienia dotyczącego zawarcia Umowy kompleksowej lub Umowy sprzedaży energii – obowiązek dokonywania przez Klienta zapłaty tych należności na rzecz Novum, jakie będą ciążyły na Kliencie po zawarciu Umowy kompleksowej zgodnie z § 6 ust. 1 poniżej.
 • W przypadku Klienta, który składa Zamówienie dotyczące zawarcia Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, związane z zachowaniem numeru telefonicznego, z którego korzystał u dotychczasowego dostawcy usług telekomunikacyjnych, Novum może żądać od Klienta, w zakreślonym terminie, dodatkowych informacji o jego uprawnieniach do korzystania z numeru telefonicznego przydzielonego przez dotychczasowego dostawcę usług. W tym celu Novum skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefoniczną na podany przez Klienta w Zamówieniu adres poczty elektronicznej lub numer telefonu.
 • Po złożeniu Zamówienia dotyczącego zawarcia Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych Klient może zostać poinformowany na adres poczty elektronicznej wskazany w Zamówieniu o dokumentach, których kopie zobowiązany będzie przesłać Novum w związku z Zamówieniem. Przesłana Klientowi wiadomość będzie także zawierała informację o sposobie oraz terminie doręczenia kopii dokumentów do Novum. Przesłanie przez Klienta wymaganych kopii dokumentów stanowi warunek realizacji Zamówienia.
 • Novum dokona weryfikacji oświadczeń złożonych przez Klienta w ramach składania Zamówienia oraz kopii dokumentów przesłanych przez Klienta, którego Zamówienie dotyczy zawarcia Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, Umowy sprzedaży energii lub Umowy kompleksowej i w przypadku pozytywnych wyników tej weryfikacji przystąpi do realizacji Zamówienia.
 • Novum zastrzega, że w przypadku, gdy ocena wiarygodności płatniczej Klienta powodowałaby – w świetle regulaminu promocji, w ramach którego złożone zostało Zamówienie dotyczące zawarcia Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych – obowiązek wniesienia kaucji przez Klienta, Klient zostanie poinformowany drogą elektroniczną lub telefonicznie (na wskazany w Zamówieniu odpowiednio: adres poczty elektronicznej lub numer telefoniczny) o tym obowiązku wraz z informacją o niemożności realizacji Zamówienia dotyczącego zawarcia Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych.
 • Po złożeniu Zamówienia dotyczącego zawarcia Umowy kompleksowej lub Umowy sprzedaży energii, Klient zostanie poproszony, za pośrednictwem rozmowy telefonicznej lub adresu poczty elektronicznej wskazanego w Zamówieniu, o przesłanie Novum pocztą elektroniczną kopii ostatniej faktury rozliczeniowej wystawionej przez obecnego sprzedawcę energii elektrycznej. Przesłana Klientowi wiadomość będzie także zawierała informację o sposobie oraz terminie doręczenia kopii ww. dokumentu do Novum. Przesłanie przez Klienta kopii ww. dokumentu stanowi warunek realizacji Zamówienia dotyczącego zawarcia Umowy kompleksowej lub Umowy sprzedaży energii.
 • Novum może odmówić realizacji Zamówienia także w przypadku:
  1. podania przez Klienta nieprawdziwych lub niepełnych danych wymaganych w formularzu o którym mowa w § 4 ust. 2 lit. f), przy czym odmowa realizacji Zamówienia nie nastąpi, jeśli na prośbę Novum, wyrażoną drogą elektroniczną lub telefonicznie (odpowiednio: na adres poczty elektronicznej lub numer telefonu wskazany w Zamówieniu), Klient w zakreślonym terminie udzielił Novum niezbędnych wyjaśnień w sprawie podanych i wymaganych w formularzu Zamówienia danych lub dokumentów;
  2. nieprzekazania lub przekazania przez Klienta nieprawdziwych dokumentów o których mowa w ust. 7;
  3. w przypadku, gdy realizacja Zamówienia nie będzie możliwa z powodu braku w magazynie Novum Towaru, z którym związane jest powyższe Zamówienie;
  4. przejściowego braku w magazynach Novum zapasów Towaru, którego dotyczy Zamówienie – jeśli Klient po powiadomieniu go o zaistniałej sytuacji nie wyraził zgody na realizację Zamówienia po uzupełnieniu powyższych zapasów;
  5. zakończenia promocji, w ramach której Klient złożył Zamówienie;
  6. nieuregulowania przez Klienta, w wyznaczonym przez Novum terminie, zaległych należności na rzecz Novum lub innych przedsiębiorców telekomunikacyjnych, o których Novum uzyskał informację w związku z prowadzoną przez Novum na podstawie Zamówienia dotyczącego zawarcia Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych weryfikacją wiarygodności płatniczej Klienta;
  7. nieprzedstawienia przez Klienta, w zakreślonym terminie, dodatkowych informacji żądanych przez Novum zgodnie z ust. 6;
  8. nieprzedłożenia przez Klienta w zakreślonym terminie faktury rozliczeniowej, o której mowa w ust. 10, jak również w przypadku, w którym z przedłożonej przez Klienta dokumentacji będzie wynikać, iż po zawarciu Umowy kompleksowej nie będzie możliwe przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy energii elektrycznej.
 • W sytuacjach, o których mowa w ust. 7, 9, 10 i 11, Novum skontaktuje się z Klientem (drogą mailową lub telefonicznie na wskazany w Zamówieniu odpowiednio: adres poczty elektronicznej lub numer telefoniczny) celem wyjaśnienia statusu Zamówienia, wskazując – w przypadkach przewidzianych w ust. 11 lit. a) – c), e), f) i g) – że brak zgody Klienta (ust. 11 lit. c)) lub nieudzielenie przez Klienta wymaganych przez Novum informacji lub nieprzesłanie wymaganych dokumentów, w zakreślonym przez Novum terminie, będzie równoznaczny z odmową przez Novum realizacji Zamówienia.
 • Do składania Zamówień dotyczących zawarcia aneksu do Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych postanowienia niniejszego § 4 stosuje się odpowiednio.

 

5 Realizacja Zamówienia

 1. W przypadku skutecznego złożenia Zamówienia dotyczącego Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, Umowy kompleksowej lub Umowy sprzedaży energii Novum skieruje do Klienta przesyłkę pocztową lub kurierską, w której zostaną przekazane dokumenty niezbędne dla zawarcia tej umowy, w tym egzemplarze dokumentów, które po podpisaniu przez Klienta powinny zostać zwrócone do Novum drogą pocztową lub przekazane kurierowi. Novum realizuje Zamówienia wyłącznie na terenie Polski.
 2. Novum realizuje Zamówienia w Dni robocze. Novum niezwłocznie przystąpi do weryfikacji, a następnie realizacji Zamówienia. Realizacja Zamówienia powinna nastąpić w terminie 2 – 5 Dni Roboczych od dnia, w którym została zweryfikowana poprawność złożenia przez Klienta Zamówienia.
 3. Przesyłki kierowane przez Novum w związku z realizacją Zamówienia będą doręczane przez wybraną przez Novum firmę pocztową lub kurierską. O szczegółach realizacji Zamówienia dotyczącego zawarcia:
 1. Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych lub Umowy sprzedaży, Klient otrzymuje informację drogą elektroniczną na wskazany w Zamówieniu adres poczty elektronicznej, a także poprzez wiadomość SMS wysyłaną na wskazany w Zamówieniu numer telefonu. Powyższe informacje zostaną przekazane Klientowi w dniu planowanego przekazania przesyłki do wysłania;
 2. Umowy kompleksowej lub Umowy sprzedaży energii i o terminie przesyłki Klient zostanie poinformowany telefonicznie na numer podany przez Klienta w Zamówieniu. Powyższe informacje zostaną przekazane Klientowi w terminie do 4 Dni roboczych od dnia przesłania przez Klienta ostatniej faktury rozliczeniowej od obecnego sprzedawcy energii elektrycznej;
  1. Koszty doręczenia Klientowi przesyłki z dokumentami wynikającymi z Zamówienia dotyczącego Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, w tym Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych związanej z zakupem Towaru, Umowy kompleksowej lub Umowy sprzedaży energii ponosi wyłącznie Novum.  W przypadku Zamówienia dotyczącego wyłącznie Umowy sprzedaży o wysokości kosztów przesyłki oraz zasadach ich poniesienia Klient informowany jest na stronie internetowej Sklepu w trakcie składania Zamówienia.
  2. Klient jest zobowiązany w przypadku doręczenia przesyłki przez firmę kurierską do okazania kurierowi przy odbiorze przesyłki oryginału swojego dowodu osobistego, a w przypadku Umowy kompleksowej lub Umowy sprzedaży energii oryginału dokumentu tożsamości.
  3. Płatności wynikające z realizacji Zamówienia, tj. zapłata ceny za Towar (Zestaw aktywacyjny) lub kosztów przesyłki, gdy zgodnie z ust. 5 zd. 2 obciążają one Klienta, a także ewentualnie zapłata za objęte zamówieniem Usługi dodatkowe, mogą być dokonywane przez Klienta wyłącznie w gotówce i przekazywane na ręce kuriera, który doręczył przesyłkę.
  4. Zamówienie zostaje anulowane przez Novum:
 3. jeżeli Klient za pośrednictwem poczty elektronicznej złoży oświadczenie o rezygnacji z Zamówienia na adres: bok@t-novum.pl – w przypadku Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, w przypadku Umowy kompleksowej lub Umowy sprzedaży energii, przy czym dla skutecznego anulowania Zamówienia wymagane jest złożenie powyższego oświadczenia,
 4. w przypadku dwukrotnej próby doręczenia Klientowi przesyłki związanej z Zamówieniem na adres wskazany w Zamówieniu lub (w przypadku Umowy kompleksowej lub Umowy sprzedaży energii) na adres podany przez Klienta telefonicznie w trakcie realizacji Zamówienia,
 5. gdy Klient przedłoży nieprawdziwe dokumenty, poda nieprawdziwe lub niepełne dane w trakcie dostarczania przesyłki.
  1. Do realizacji Zamówień dotyczących zawarcia aneksu do Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych postanowienia niniejszego § 5 stosuje się odpowiednio.

 

6 Zawarcie umowy w wyniku Zamówienia

 1. Do zawarcia Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, aneksu do Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, zawarcia Umowy kompleksowej lub Umowy sprzedaży energii dochodzi z chwilą podpisania przez Klienta doręczonych mu przez kuriera dokumentów dotyczących tej Umowy.
 2. Przesłany Klientowi formularz Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, aneksu do Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, formularz Umowy kompleksowej lub Umowy sprzedaży energii będzie zawierał informacje o oświadczeniach złożonych przez Klienta przy składaniu Zamówienia, w tym o zgodach udzielonych przez Klienta. Klient nie może dokonywać zmian w treści dokumentów (w Umowie o świadczenie usług telekomunikacyjnych, aneksie do Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, Umowie kompleksowej ani Umowie sprzedaży energii i ich załącznikach) doręczonych Klientowi przez kuriera w związku z realizacją Zamówienia.
 3. W przypadku zawarcia Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych Klient oprócz dokumentów niezbędnych dla zawarcia tej umowy otrzymuje w przesyłce nieaktywną kartę SIM. Aktywacja karty SIM będzie dokonana zgodnie z postanowieniami zawartej umowy.
 4. Z zastrzeżeniem ust. 7 poniżej, do zawarcia Umowy sprzedaży dochodzi z chwilą wydania Klientowi Towaru (Zestawu aktywacyjnego) przez kuriera oraz dokonania przez Klienta zapłaty na ręce kuriera ceny za Towar (Zestaw aktywacyjny), wskazanej w podsumowaniu Zamówienia. Zapłata ceny może zostać dokonana wyłącznie w gotówce.
 5. Do zawarcia Umowy obejmującej Usługę/Usługi dodatkowe dochodzi z chwilą wydania Klientowi przez Kuriera urządzenia objętego Zamówieniem dotyczącym zawarcia Umowy sprzedaży (jeśli Klient objął tym Zamówieniem również Usługę/Usługi dodatkowe) i zapłaty przez Klienta do rąk kuriera wynagrodzenia z tytułu takiej Usługi/Usług dodatkowych (o ile zgodnie z warunkami świadczenia danej Usługi dodatkowej prezentowanymi przy składaniu Zamówienia takie odrębne wynagrodzenie zostało przewidziane).
 6. W przypadku, gdy zawarcie Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych wiąże się z zakupem Towaru w sprzedaży ratalnej, Umowa Sprzedaży zostaje zawarta jednocześnie z zawarciem Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, zgodnie z ust. 1 powyżej. Zapłata ceny za Towar dokonywana jest przez Klienta zgodnie z odpowiednim regulaminem promocji określającym warunki tych umów, w tym terminy i sposób dokonywania tych płatności.

 

7 Reklamacje

 1. Klientowi przysługuje uprawnienie do złożenia reklamacji w sprawach:
  1. nieprawidłowości, usterek lub przerw w funkcjonowaniu serwisu Sklepu, a także braku realizacji Zamówienia w terminie wynikającym z Regulaminu;
  2. niedotrzymania z winy Novum określonego w Umowie o świadczenie usług telekomunikacyjnych terminu rozpoczęcia świadczenia tych usług, niewykonania lub nienależytego wykonania usługi telekomunikacyjnej lub nieprawidłowego obliczenia należności z tytułu świadczenia usługi telekomunikacyjnej;
  3. wad Towaru zakupionego w wyniku realizacji Zamówienia;
  4. niewykonania lub nienależytego wykonania przez Novum Umowy kompleksowej, w szczególności związanego z niedotrzymaniem parametrów jakościowych energii elektrycznej oraz standardów jakościowych obsługi odbiorców, w sprawach dotyczących rozliczeń za energię elektryczną, dostarczania energii elektrycznej, wstrzymania dostarczania energii elektrycznej;
  5. niewykonania lub nienależytego wykonania przez Novum Umowy sprzedaży energii, w szczególności związanego z niedotrzymaniem standardów jakościowych obsługi odbiorców.
   1. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 lit. a), Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w terminie 1 miesiąca, licząc od dnia, w którym doszło do nieprawidłowości w funkcjonowaniu serwisu Sklepu lub upływu terminu, w którym powinno dojść do realizacji Zamówienia. Reklamację złożoną po upływie terminu określonego w zdaniu pierwszym pozostawia się bez rozpoznania, o czym Novum niezwłocznie powiadamia Klienta drogą elektroniczną lub telefonicznie na wskazany przez Klienta w reklamacji adres poczty elektronicznej lub numer telefonu.
   2. Reklamacja, o której mowa w ust. 2, może zostać złożona:
  6. w formie pisemnej – osobiście w Biurze Obsługi Klienta albo przesyłką pocztową na adres Novum S.A., ul. Przemysłowa 1, 07-411 Rzekuń.
  7. ustnie – osobiście do protokołu w Biurze Obsługi Klienta przy ul. Przemysłowej 1, 07-411 Rzekuń albo telefonicznie pod numerem telefonu 0 801 048 048,
 2. Zasady i tryb rozpatrywania reklamacji, o których mowa w ust. 1 lit. b), opisane zostały we właściwym regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Novum, doręczonym Klientowi przed zawarciem Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych.
 3. Zasady i tryb rozpatrywania reklamacji, o których mowa w ust. 1 lit. d), opisane zostały we właściwym regulaminie świadczenia usługi kompleksowej przez Novum, doręczonym Klientowi przed zawarciem Umowy kompleksowej, a także dostępnym w chwili składania Zamówienia na stronie internetowej Sklepu.
 4. Zasady i tryb rozpatrywania reklamacji, o których mowa w ust. 1 lit. e), opisane zostały we właściwym regulaminie sprzedaży energii elektrycznej przez Novum, doręczonym Klientowi niebędącemu Konsumentem przed zawarciem Umowy sprzedaży energii, a także dostępnym w chwili składania Zamówienia na stronie internetowej Sklepu.

 

8 Prawo Konsumenta do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość

 1. Konsument może odstąpić od Umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie, w terminie 14 dni od daty zawarcia Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych lub Umowy kompleksowej, a w przypadku wydania Klientowi Towaru (Zestawu aktywacyjnego) – w terminie 14 dni od daty wydania Klientowi Towaru objętego Zamówieniem. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem.
 2. Bezpośredni koszt opakowania i odesłania Towaru (Zestawu aktywacyjnego) do Novum ponosi Klient.
 3. Na stronie internetowej Sklepu zamieszczone zostały szczegółowe informacje skierowane do Konsumentów zawierających Umowy na odległość, w tym pouczenia i wzory formularzy, dotyczące zasad korzystania przez Konsumentów z prawa odstąpienia oraz skutków wykonania powyższego uprawnienia i związanych z nim praw i obowiązków Klienta oraz Novum, w szczególności o zasadach, terminach zwrotu Towaru w związku z odstąpieniem przez Konsumenta od Umowy zawartej na odległość, a także o zasadach rozliczeń związanych z korzystaniem przez Konsumenta z usług telekomunikacyjnych świadczonych przez Novum na jego żądanie przed upływem terminu na skorzystanie z prawa odstąpienia od Umowy. Powyższe informacje zostaną także dodatkowo przekazane Klientowi, który złożył Zamówienie dotyczące Umowy sprzedaży, w wiadomości przesłanej mu na adres poczty elektronicznej wskazany w Zamówieniu.
 4. Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od zawartego na odległość aneksu do Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Do korzystania z powyższego uprawnienia przez Konsumenta odpowiednie zastosowanie znajdują postanowienia niniejszego § 8.

 

9 Gwarancja i rękojmia

 1. Novum informuje, iż w przypadku Umowy sprzedaży Towaru, sprzedawca ma obowiązek dostarczyć zakupiony Towar bez wad. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru.
 2. W przypadku, gdy na zakupiony Towar producent udziela gwarancji, treść gwarancji oraz sposób jej realizacji są ustalane w oświadczeniu gwarancyjnym producenta. Okres gwarancji rozpoczyna się w dniu zakupu Towaru.
 3. W przypadku stwierdzenia przez Klienta wady zakupionego Towaru, Klient decyduje o wyborze realizacji jego roszczeń związanych ze stwierdzona wadą (rękojmia lub gwarancja).
 4. W celu zgłoszenia roszczeń z tytułu gwarancji należy zwrócić się z dokumentem gwarancyjnym Towaru, jeśli został wydany, do podmiotu świadczącego usługi serwisowe w imieniu producenta.
 5. Zasady zgłaszania roszczeń z tytułu rękojmi zostały wskazane w § 7 ust. 4 i 5 . Sposób realizacji uprawnień Klienta wynikających ze zgłoszenia stwierdzonej przez niego wady Towaru zależny jest od rodzaju powyższej wady oraz od treści żądania Klienta w zakresie odpowiedzialności Novum z tytułu rękojmi. O sposobie tym, w szczególności zasadach odbioru Towaru od Klienta i terminach realizacji żądania, Klient zostanie poinformowany przez Novum niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia, na wskazany przez Klienta w zgłoszeniu numer telefonu lub adres poczty elektronicznej.

 

10 Pozasądowe rozstrzyganie sporów dotyczących Umowy sprzedaży zawieranych z Konsumentami

 1. Postępowanie w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporu cywilnoprawnego dotyczącego Umowy sprzedaży zawartej z Konsumentem może być prowadzone na wniosek kupującego będącego Konsumentem lub na wniosek Novum złożony do wojewódzkiego inspektora Inspekcji handlowej właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Novum albo do innego podmiotu uprawnionego, wpisanego do rejestru podmiotów uprawnionych, prowadzonego przez Prezesa UOKiK.
 2. Udział Novum w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich jest dobrowolny. W przypadku, gdy w następstwie reklamacji złożonej przez kupującego będącego Konsumentem spór nie został rozwiązany, Novum każdorazowo podejmuje decyzję o zgodzie na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich lub o odmowie udziału w takim postępowaniu i przekazuje ją konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku. Jeśli Novum nie złożył żadnego oświadczenia, uznaje się, że wyraża zgodę na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
 3. Spór o prawa majątkowe wynikające z Umowy sprzedaży zawartej z Konsumentem może być także poddany pod rozstrzygnięcie stałych sądów polubownych przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji handlowej.
 4. Zasady i procedury dostępu do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich określane są odrębnie w przepisach prawa lub w regulacjach, które są stosowane przez podmioty uprawnione w ramach rozwiązywania sporów konsumenckich, w szczególności, obowiązujących w tych podmiotach regulaminach.

 

11 Przetwarzanie danych osobowych

 1. Novum jest administratorem danych osobowych Klientów w rozumieniu przepisów Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (2016/679) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 2. Dane osobowe są podane przez Klienta dobrowolnie i są przetwarzane w celu realizacji Zamówienia, w celu archiwizacji, w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem Sklepu oraz, gdy dojdzie do zawarcia Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych lub Umowy kompleksowej, w celach wskazanych odpowiednio we wzorze umowy dostępnym na stronie internetowej Sklepu przed złożeniem Zamówienia, lub we właściwym regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych dostępnym na stronie internetowej Sklepu przed złożeniem Zamówienia.
 3. Dane osobowe Klientów są przekazywane firmom kurierskim lub innym administratorom danych, gdy jest to niezbędne do realizacji Zamówienia oraz, gdy dojdzie do zawarcia Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, Umowy kompleksowej lub Umowy sprzedaży energii, Umowy sprzedaży gazu, kategoriom podmiotów wskazanych odpowiednio we wzorze umowy dostępnym na stronie internetowej Sklepu przed złożeniem Zamówienia.
 4. Novum zapewnia Klientom realizację uprawnień wynikających Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (2016/679) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie przetwarzania i ochrony danych osobowych osób fizycznych oraz w sprawie swobodnego przepływu takich danych,  umożliwia Klientom wgląd do własnych danych osobowych i prawo ich poprawiania oraz prawo wniesienia – w przypadkach wymienionych w ustawie – pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania własnych danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych lub wobec przekazania ich innemu administratorowi danych.
 5. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Klient powinien kierować na adres: Biura Obsługi Klienta Novum S.A., Przemysłowa 1, 07-411 Rzekuń, z dopiskiem „Dane Osobowe”. Do kontaktu z inspektorem ochrony danych w Novum S.A. służy adres e-mail: iodo@t-novum.pl

 

12 Postanowienia końcowe

 1. Novum zastrzega możliwość dokonywania zmian Regulaminu. Zmiana treści Regulaminu nie będzie naruszać praw nabytych Konsumentów korzystających ze Sklepu, w szczególności w zakresie Zamówień, które nie zostały zrealizowane przed zmianą Regulaminu.
 2. Novum rekomenduje Klientom zapisanie Regulaminu na trwałym nośniku (np. urządzenie końcowe, dysk komputera). Na żądanie Klienta Novum udostępnia Regulamin w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.
 3. Przy korzystaniu z serwisu Sklepu Klienci zobowiązani są do niedostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01-05-2018 r.
Aktualności Zmiana Taryfy w zakresie obrotu gazem ziemnym wysokometanowy...
Szanowni Państwo, W związku z decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 18 marca 2024 r, nr DRG.DRG-4.4212.6.2024.WD (opublikowaną w „Biulet... Czytaj dalej
Aktualności Aktualna informacja o strukturze paliw zużywanych do wytwarz...
Informacja o strukturze paliw zużywanych do wytwarzania energii elektrycznej sprzedawanej przez Novum SA w 2013-2023 r. Szczegóły w linkach poniżej: ... Czytaj dalej
Aktualności Nowe Cenniki Energii elektrycznej dla Obiorców Indywidulanyc...
Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że w związku z wejściem w życie w dniu 31 grudnia 2023 r. ustawy z dnia 7 grudnia 2023 r. o zmianie ustaw ... Czytaj dalej
Aktualności Informacja o zmianach Taryfy dla usług dystrybucji paliw gaz...
Szanowni Państwo, W związku z decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 15 grudnia 2023r. nr DRG.DRG-2.4212.41.2023.AG wydaną na wniosek p... Czytaj dalej
window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-JR13SVCWN9');