Jesteś tutaj: Klient indywidualny > Aktualności > Zmiany w Regulaminach sprzedaży energii elektrycznej i gazu

Zmiany w Regulaminach sprzedaży energii elektrycznej i gazu


Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że z dniem 10 stycznia 2017 r. wchodzi w życie zmiana:

 • Regulaminu obowiązującego w umowach kompleksowych dostarczania gazu dla domu oraz w umowach sprzedaży energii elektrycznej dla domu zawartych przez NOVUM S.A. z siedzibą w Warszawie po dniu 18.05.2015 roku,
 • Regulaminu sprzedaży energii elektrycznej dla domu obowiązującego w umowach sprzedaży energii elektrycznej zawieranych przez Novum S.A. z siedzibą w Warszawie obowiązującego od 25 grudnia 2014 roku oraz
 • Regulaminu sprzedaży energii elektrycznej dla domu obowiązującego w umowach sprzedaży energii elektrycznej zawieranych przez Novum S.A. z siedzibą w Warszawie obowiązującego od 22 listopada 2013 roku.

Wprowadzane w Regulaminach zmiany wynikają z konieczności dostosowania wyżej wymienionych regulaminów do zmian w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne wprowadzonych ustawą z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. z 2016 r., poz. 1823), która wejdzie w życie z dniem 10 stycznia 2017 r.

Poniżej wskazujemy na dokonane zmiany we wzorcach umownych stosowanych przez Novum.
W celu uwzględnienia nowych wymogów w zakresie postępowań w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich wprowadza się następujące zmiany:

 • art. 11 ust. 1 lit. b Regulaminu obowiązującego w umowach kompleksowych dostarczania gazu dla domu oraz w umowach sprzedaży energii elektrycznej dla domu zawartych przez NOVUM S.A. z siedzibą w Warszawie po dniu 18.05.2015 roku,
 • art. 4 ust. 2 lit. b Regulaminu sprzedaży energii elektrycznej dla domu obowiązującego w umowach sprzedaży energii elektrycznej zawieranych przez Novum S.A. z siedzibą w Warszawie obowiązującego od 25 grudnia 2014 roku,
 • art. 4 ust. 2 lit. b Regulaminu sprzedaży energii elektrycznej dla domu obowiązującego w umowach sprzedaży energii elektrycznej zawieranych przez Novum S.A. z siedzibą w Warszawie obowiązującego od 22 listopada 2013 roku

zmienia się w sposób następujący:

„Odbiorca może wnieść o rozpatrzenie sporu wynikającego z Umów do właściwego miejscowo sądu powszechnego lub do Koordynatora, o którym mowa w art. 31a ustawy Prawo energetyczne, a jeżeli rozstrzygnięcie sprawy spornej należeć będzie do kompetencji Prezesa URE – do Prezesa URE.

 • art. 18 ust. 6 Regulaminu obowiązującego w umowach kompleksowych dostarczania gazu dla domu oraz w umowach sprzedaży energii elektrycznej dla domu zawartych przez NOVUM S.A. z siedzibą w Warszawie po dniu 18.05.2015 roku

zmienia się w sposób następujący:

„W przypadku, gdy w terminie czternastu dni od dnia otrzymania od Sprzedawcy powiadomienia o zamiarze wstrzymania dostarczania Gazu, o którym mowa w Art. 18 ust. 4 lit. d) Regulaminu, Odbiorca złoży reklamację dotyczącą dostarczania Gazu, dostarczanie Gazu nie może zostać wstrzymane do czasu rozpatrzenia reklamacji. Ponadto, w przypadku gdy reklamacja nie została uwzględniona, zaś Odbiorca w terminie czternastu dni od dnia otrzymania powiadomienia o nieuwzględnieniu reklamacji wystąpił do Koordynatora, o którym mowa w art. 31a ustawy Prawo energetyczne (adres strony internetowej www.ure.gov.pl), z wnioskiem o rozwiązanie sporu w tym zakresie dostarczanie Gazu nie może być wstrzymane do czasu rozwiązania sporu przez tego Koordynatora. Odbiorca jest zobowiązany do powiadomienia Sprzedawcy o wystąpieniu do Koordynatora, o którym mowa w zdaniu poprzednim, przy czym w braku takiego powiadomienia i wstrzymania dostarczania Gazu wznowienie dostaw Gazu nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu przez Sprzedawcę takiego powiadomienia, nie później niż w terminie 3 dni.”

 • art. 18 ust. 7 Regulaminu obowiązującego w umowach kompleksowych dostarczania gazu dla domu oraz w umowach sprzedaży energii elektrycznej dla domu zawartych przez NOVUM S.A. z siedzibą w Warszawie po dniu 18.05.2015 roku

zmienia się w sposób następujący:

„Jeżeli Odbiorcy wstrzymano dostarczanie Gazu, a Odbiorca złożył reklamację na wstrzymanie dostarczania Gazu, dostarczanie Gazu wznawia się w terminie 3 dni od otrzymania reklamacji i dostarczanie Gazu jest kontynuowane do czasu rozpatrzenia tej reklamacji. W przypadku, gdy reklamacja nie została pozytywnie rozpatrzona i Odbiorca wystąpił do Prezesa URE o rozpatrzenie sporu w tym zakresie, dostarczanie Gazu jest kontynuowane do czasu wydania decyzji przez Prezesa URE. Postanowień niniejszego Art. 18 ust. 7 Regulaminu nie stosuje się w przypadku rozstrzygnięcia sporu przez Koordynatora, o którym mowa w Art. 18 ust. 6 Regulaminu, na niekorzyść Odbiorcy, jak również w przypadku, gdy wstrzymanie dostarczania Gazu nastąpiło w wyniku przeprowadzonej kontroli, w której stwierdzono, że instalacja znajdująca się u Odbiorcy stwarza bezpośrednie zagrożenie dla życia, zdrowia albo środowiska. Odbiorca jest zobowiązany do powiadomienia Sprzedawcy o wystąpieniu do Prezesa URE, przy czym w braku takiego powiadomienia i wstrzymania dostarczania Gazu wznowienie dostaw Gazu nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu przez Sprzedawcę takiego powiadomienia, nie później niż w terminie 3 dni.”

 • art. 19 ust. 7 Regulaminu obowiązującego w umowach kompleksowych dostarczania gazu dla domu oraz w umowach sprzedaży energii elektrycznej dla domu zawartych przez NOVUM S.A. z siedzibą w Warszawie po dniu 18.05.2015 roku

zmienia się w sposób następujący:

„W przypadku, gdy w terminie czternastu dni od dnia otrzymania od Sprzedawcy powiadomienia o zamiarze wstrzymania dostarczania Energii, o którym mowa w Art. 19 ust. 6 zdanie pierwsze Regulaminu, Odbiorca złoży reklamację dotyczącą dostarczania Energii, dostarczanie Energii nie może zostać wstrzymane do czasu rozpatrzenia reklamacji. Ponadto, w przypadku gdy reklamacja nie została uwzględniona, zaś Odbiorca w terminie czternastu dni od dnia otrzymania powiadomienia o nieuwzględnieniu reklamacji wystąpił do Koordynatora o którym mowa w art. 31a ustawy Prawo energetyczne (adres strony internetowej www.ure.gov.pl) , z wnioskiem o rozwiązanie sporu w tym zakresie, dostarczanie Energii nie może być wstrzymane do czasu rozwiązania sporu przez tego Koordynatora.”

 • art. 19 ust. 8 Regulaminu obowiązującego w umowach kompleksowych dostarczania gazu dla domu oraz w umowach sprzedaży energii elektrycznej dla domu zawartych przez NOVUM S.A. z siedzibą w Warszawie po dniu 18.05.2015 roku

zmienia się w sposób następujący:

„Jeżeli Przedsiębiorstwo Energetyczne wstrzymało dostarczanie Energii, a Odbiorca złożył reklamację na wstrzymanie dostarczania Energii, przedsiębiorstwo jest obowiązane wznowić dostarczanie Energii w terminie 3 dni od otrzymania reklamacji i kontynuować dostarczanie Energii do czasu rozpatrzenia tej reklamacji. W przypadku, gdy reklamacja nie została pozytywnie rozpatrzona przez Przedsiębiorstwo Energetyczne i Odbiorca wystąpił do Prezesa URE o rozpatrzenie sporu w tym zakresie przedsiębiorstwo jest zobowiązane kontynuować dostarczanie Energii do czasu wydania decyzji przez Prezesa URE. Postanowień niniejszego Art. 19 ust. 8 Regulaminu nie stosuje się w przypadku rozstrzygnięcia sporu przez Koordynatora, o którym mowa w Art. 19 ust. 7 Regulaminu, na niekorzyść Odbiorcy, jak również w przypadku, gdy wstrzymanie dostarczania Energii nastąpiło w wyniku przeprowadzonej kontroli, w której stwierdzono, że instalacja znajdująca się u Odbiorcy stwarza bezpośrednie zagrożenie dla życia, zdrowia albo środowiska.”

 • art. 7 ust. 8 Regulaminu sprzedaży energii elektrycznej dla domu obowiązującego w umowach sprzedaży energii elektrycznej zawieranych przez Novum S.A. z siedzibą w Warszawie obowiązującego od 25 grudnia 2014 roku

zmienia się w sposób następujący:

„W przypadku, gdy w terminie czternastu dni od dnia otrzymania od Sprzedawcy powiadomienia o zamiarze wstrzymania dostarczania Energii, o którym mowa w Art. 7 ust. 7 zdanie pierwsze Regulaminu, Odbiorca złoży reklamację dotyczącą dostarczania Energii, dostarczanie Energii nie może zostać wstrzymane do czasu rozpatrzenia reklamacji. Ponadto, w przypadku gdy reklamacja nie została uwzględniona, zaś Odbiorca w terminie czternastu dni od dnia otrzymania powiadomienia o nieuwzględnieniu reklamacji wystąpił do Koordynatora o którym mowa w art. 31a ustawy Prawo energetyczne (adres strony internetowej www.ure.gov.pl) , z wnioskiem o rozwiązanie sporu w tym zakresie, dostarczanie Energii nie może być wstrzymane do czasu rozwiązania sporu przez tego Koordynatora.”

 • art. 7 ust. 9 Regulaminu sprzedaży energii elektrycznej dla domu obowiązującego w umowach sprzedaży energii elektrycznej zawieranych przez Novum S.A. z siedzibą w Warszawie obowiązującego od 25 grudnia 2014 roku

zmienia się w sposób następujący:

„Jeżeli Przedsiębiorstwo Energetyczne wstrzymało dostarczanie Energii, a Odbiorca złożył reklamację na wstrzymanie dostarczania Energii, przedsiębiorstwo jest obowiązane wznowić dostarczanie Energii w terminie 3 dni od otrzymania reklamacji i kontynuować dostarczanie Energii do czasu rozpatrzenia tej reklamacji. W przypadku, gdy reklamacja nie została pozytywnie rozpatrzona przez Przedsiębiorstwo Energetyczne i Odbiorca wystąpił do Prezesa URE o rozpatrzenie sporu w tym zakresie przedsiębiorstwo jest zobowiązane kontynuować dostarczanie Energii do czasu wydania decyzji przez Prezesa URE. Postanowień niniejszego Art. 7 ust. 9 Regulaminu nie stosuje się w przypadku rozstrzygnięcia sporu przez Koordynatora, o którym mowa w Art. 7 ust. 8 Regulaminu, na niekorzyść Odbiorcy, jak również w przypadku, gdy wstrzymanie dostarczania Energii nastąpiło w wyniku przeprowadzonej kontroli, w której stwierdzono, że instalacja znajdująca się u Odbiorcy stwarza bezpośrednie zagrożenie dla życia, zdrowia albo środowiska.”

 • art. 7 ust. 8 Regulaminu sprzedaży energii elektrycznej dla domu obowiązującego w umowach sprzedaży energii elektrycznej zawieranych przez Novum S.A. z siedzibą w Warszawie obowiązującego od 22 listopada 2013 roku

zmienia się w sposób następujący:

„W przypadku, gdy w terminie czternastu dni od dnia otrzymania od Sprzedawcy powiadomienia o zamiarze wstrzymania dostarczania Energii, o którym mowa w Art. 7 ust. 7 zdanie pierwsze Regulaminu, Odbiorca złoży reklamację dotyczącą dostarczania Energii, dostarczanie Energii nie może zostać wstrzymane do czasu rozpatrzenia reklamacji. Ponadto, w przypadku gdy reklamacja nie została uwzględniona, zaś Odbiorca w terminie czternastu dni od dnia otrzymania powiadomienia o nieuwzględnieniu reklamacji wystąpił do Koordynatora o którym mowa w art. 31a ustawy Prawo energetyczne (adres strony internetowej www.ure.gov.pl), z wnioskiem o rozwiązanie sporu w tym zakresie, dostarczanie Energii nie może być wstrzymane do czasu rozwiązania sporu przez tego Koordynatora.”

 • art. 7 ust. 9 Regulaminu sprzedaży energii elektrycznej dla domu obowiązującego w umowach sprzedaży energii elektrycznej zawieranych przez Novum S.A. z siedzibą w Warszawie obowiązującego od 22 listopada 2013 roku

zmienia się w sposób następujący:

„Jeżeli Przedsiębiorstwo Energetyczne wstrzymało dostarczanie Energii, a Odbiorca złożył reklamację na wstrzymanie dostarczania Energii, przedsiębiorstwo jest obowiązane wznowić dostarczanie Energii w terminie 3 dni od otrzymania reklamacji i kontynuować dostarczanie Energii do czasu rozpatrzenia tej reklamacji. W przypadku, gdy reklamacja nie została pozytywnie rozpatrzona przez Przedsiębiorstwo Energetyczne i Odbiorca wystąpił do Prezesa URE o rozpatrzenie sporu w tym zakresie przedsiębiorstwo jest zobowiązane kontynuować dostarczanie Energii do czasu wydania decyzji przez Prezesa URE. Postanowień niniejszego Art. 7 ust. 9 Regulaminu nie stosuje się w przypadku rozstrzygnięcia sporu przez Koordynatora, o którym mowa w Art. 7 ust. 8 Regulaminu, na niekorzyść Odbiorcy, jak również w przypadku, gdy wstrzymanie dostarczania Energii nastąpiło w wyniku przeprowadzonej kontroli, w której stwierdzono, że instalacja znajdująca się u Odbiorcy stwarza bezpośrednie zagrożenie dla życia, zdrowia albo środowiska.”

Równocześnie informujemy, że w przypadku braku akceptacji przez Odbiorcę zmian w Regulaminie, o których mowa powyżej, Odbiorca jest uprawniony, do złożenia w terminie 14 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy, które to oświadczenie o wypowiedzeniu stanie się skuteczne na koniec miesiąca następującego po miesiącu, w którym oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy zostało doręczone Sprzedawcy, tj. Novum S.A. Wypowiedzenie Umowy w tym trybie nie jest związane z żadnymi dodatkowymi zobowiązaniami względem Sprzedawcy, (w celu uchylenia wątpliwości Odbiorca jest jednak w każdym wypadku zobowiązany do zapłaty należności z tytułu Umowy naliczonych zgodnie z Umową do dnia rozwiązania Umowy). Oświadczenie o wypowiedzeniu należy sporządzić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i doręczyć Sprzedawcy na adres do korespondencji wskazany w Umowie.

W przypadku jakichkolwiek pytań z Państwa strony, prosimy kontaktować się z naszą infolinią na numer: 801 048 048, z telefonów komórkowych: 29 765 06 51.

 

 

Aktualności Informacja dla Odbiorców energii elektrycznej w zakresie lim...
Szanowni Państwo, Odbiorcy energii elektrycznej dla domu, Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą o szczególnych rozwiązaniach służących ochroni... Czytaj dalej
Aktualności Informacja o zmianach Taryfy dla usług dystrybucji paliw gaz...
Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że w dniu 17 sierpnia 2022r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził zmianę Taryfy Nr 10 dla usług ... Czytaj dalej
Aktualności Zmiana Cennika Taryfy Fioletowe kWh dla Odbiorców indywidual...
Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że w związku ze zmianami w prawie, które wchodzą w życie z dniem 31 lipca 2022 r., zmienia się Cennik Taryfy... Czytaj dalej
Aktualności Zatwierdzenie nowej taryfy w zakresie obrotu gazem ziemnym w...
Szanowni Państwo, W związku z decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 15 lipca 2022r. wydaną na wniosek Novum S.A. o zatwierdzenie „Tary... Czytaj dalej