Jesteś tutaj: Klient indywidualny > Aktualności > Zmiany w Regulaminach sprzedaży energii elektrycznej i gazu

Zmiany w Regulaminach sprzedaży energii elektrycznej i gazu


Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że z dniem 10 stycznia 2017 r. wchodzi w życie zmiana:

 • Regulaminu obowiązującego w umowach kompleksowych dostarczania gazu dla domu oraz w umowach sprzedaży energii elektrycznej dla domu zawartych przez NOVUM S.A. z siedzibą w Warszawie po dniu 18.05.2015 roku,
 • Regulaminu sprzedaży energii elektrycznej dla domu obowiązującego w umowach sprzedaży energii elektrycznej zawieranych przez Novum S.A. z siedzibą w Warszawie obowiązującego od 25 grudnia 2014 roku oraz
 • Regulaminu sprzedaży energii elektrycznej dla domu obowiązującego w umowach sprzedaży energii elektrycznej zawieranych przez Novum S.A. z siedzibą w Warszawie obowiązującego od 22 listopada 2013 roku.

Wprowadzane w Regulaminach zmiany wynikają z konieczności dostosowania wyżej wymienionych regulaminów do zmian w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne wprowadzonych ustawą z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. z 2016 r., poz. 1823), która wejdzie w życie z dniem 10 stycznia 2017 r.

Poniżej wskazujemy na dokonane zmiany we wzorcach umownych stosowanych przez Novum.
W celu uwzględnienia nowych wymogów w zakresie postępowań w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich wprowadza się następujące zmiany:

 • art. 11 ust. 1 lit. b Regulaminu obowiązującego w umowach kompleksowych dostarczania gazu dla domu oraz w umowach sprzedaży energii elektrycznej dla domu zawartych przez NOVUM S.A. z siedzibą w Warszawie po dniu 18.05.2015 roku,
 • art. 4 ust. 2 lit. b Regulaminu sprzedaży energii elektrycznej dla domu obowiązującego w umowach sprzedaży energii elektrycznej zawieranych przez Novum S.A. z siedzibą w Warszawie obowiązującego od 25 grudnia 2014 roku,
 • art. 4 ust. 2 lit. b Regulaminu sprzedaży energii elektrycznej dla domu obowiązującego w umowach sprzedaży energii elektrycznej zawieranych przez Novum S.A. z siedzibą w Warszawie obowiązującego od 22 listopada 2013 roku

zmienia się w sposób następujący:

„Odbiorca może wnieść o rozpatrzenie sporu wynikającego z Umów do właściwego miejscowo sądu powszechnego lub do Koordynatora, o którym mowa w art. 31a ustawy Prawo energetyczne, a jeżeli rozstrzygnięcie sprawy spornej należeć będzie do kompetencji Prezesa URE – do Prezesa URE.

 • art. 18 ust. 6 Regulaminu obowiązującego w umowach kompleksowych dostarczania gazu dla domu oraz w umowach sprzedaży energii elektrycznej dla domu zawartych przez NOVUM S.A. z siedzibą w Warszawie po dniu 18.05.2015 roku

zmienia się w sposób następujący:

„W przypadku, gdy w terminie czternastu dni od dnia otrzymania od Sprzedawcy powiadomienia o zamiarze wstrzymania dostarczania Gazu, o którym mowa w Art. 18 ust. 4 lit. d) Regulaminu, Odbiorca złoży reklamację dotyczącą dostarczania Gazu, dostarczanie Gazu nie może zostać wstrzymane do czasu rozpatrzenia reklamacji. Ponadto, w przypadku gdy reklamacja nie została uwzględniona, zaś Odbiorca w terminie czternastu dni od dnia otrzymania powiadomienia o nieuwzględnieniu reklamacji wystąpił do Koordynatora, o którym mowa w art. 31a ustawy Prawo energetyczne (adres strony internetowej www.ure.gov.pl), z wnioskiem o rozwiązanie sporu w tym zakresie dostarczanie Gazu nie może być wstrzymane do czasu rozwiązania sporu przez tego Koordynatora. Odbiorca jest zobowiązany do powiadomienia Sprzedawcy o wystąpieniu do Koordynatora, o którym mowa w zdaniu poprzednim, przy czym w braku takiego powiadomienia i wstrzymania dostarczania Gazu wznowienie dostaw Gazu nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu przez Sprzedawcę takiego powiadomienia, nie później niż w terminie 3 dni.”

 • art. 18 ust. 7 Regulaminu obowiązującego w umowach kompleksowych dostarczania gazu dla domu oraz w umowach sprzedaży energii elektrycznej dla domu zawartych przez NOVUM S.A. z siedzibą w Warszawie po dniu 18.05.2015 roku

zmienia się w sposób następujący:

„Jeżeli Odbiorcy wstrzymano dostarczanie Gazu, a Odbiorca złożył reklamację na wstrzymanie dostarczania Gazu, dostarczanie Gazu wznawia się w terminie 3 dni od otrzymania reklamacji i dostarczanie Gazu jest kontynuowane do czasu rozpatrzenia tej reklamacji. W przypadku, gdy reklamacja nie została pozytywnie rozpatrzona i Odbiorca wystąpił do Prezesa URE o rozpatrzenie sporu w tym zakresie, dostarczanie Gazu jest kontynuowane do czasu wydania decyzji przez Prezesa URE. Postanowień niniejszego Art. 18 ust. 7 Regulaminu nie stosuje się w przypadku rozstrzygnięcia sporu przez Koordynatora, o którym mowa w Art. 18 ust. 6 Regulaminu, na niekorzyść Odbiorcy, jak również w przypadku, gdy wstrzymanie dostarczania Gazu nastąpiło w wyniku przeprowadzonej kontroli, w której stwierdzono, że instalacja znajdująca się u Odbiorcy stwarza bezpośrednie zagrożenie dla życia, zdrowia albo środowiska. Odbiorca jest zobowiązany do powiadomienia Sprzedawcy o wystąpieniu do Prezesa URE, przy czym w braku takiego powiadomienia i wstrzymania dostarczania Gazu wznowienie dostaw Gazu nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu przez Sprzedawcę takiego powiadomienia, nie później niż w terminie 3 dni.”

 • art. 19 ust. 7 Regulaminu obowiązującego w umowach kompleksowych dostarczania gazu dla domu oraz w umowach sprzedaży energii elektrycznej dla domu zawartych przez NOVUM S.A. z siedzibą w Warszawie po dniu 18.05.2015 roku

zmienia się w sposób następujący:

„W przypadku, gdy w terminie czternastu dni od dnia otrzymania od Sprzedawcy powiadomienia o zamiarze wstrzymania dostarczania Energii, o którym mowa w Art. 19 ust. 6 zdanie pierwsze Regulaminu, Odbiorca złoży reklamację dotyczącą dostarczania Energii, dostarczanie Energii nie może zostać wstrzymane do czasu rozpatrzenia reklamacji. Ponadto, w przypadku gdy reklamacja nie została uwzględniona, zaś Odbiorca w terminie czternastu dni od dnia otrzymania powiadomienia o nieuwzględnieniu reklamacji wystąpił do Koordynatora o którym mowa w art. 31a ustawy Prawo energetyczne (adres strony internetowej www.ure.gov.pl) , z wnioskiem o rozwiązanie sporu w tym zakresie, dostarczanie Energii nie może być wstrzymane do czasu rozwiązania sporu przez tego Koordynatora.”

 • art. 19 ust. 8 Regulaminu obowiązującego w umowach kompleksowych dostarczania gazu dla domu oraz w umowach sprzedaży energii elektrycznej dla domu zawartych przez NOVUM S.A. z siedzibą w Warszawie po dniu 18.05.2015 roku

zmienia się w sposób następujący:

„Jeżeli Przedsiębiorstwo Energetyczne wstrzymało dostarczanie Energii, a Odbiorca złożył reklamację na wstrzymanie dostarczania Energii, przedsiębiorstwo jest obowiązane wznowić dostarczanie Energii w terminie 3 dni od otrzymania reklamacji i kontynuować dostarczanie Energii do czasu rozpatrzenia tej reklamacji. W przypadku, gdy reklamacja nie została pozytywnie rozpatrzona przez Przedsiębiorstwo Energetyczne i Odbiorca wystąpił do Prezesa URE o rozpatrzenie sporu w tym zakresie przedsiębiorstwo jest zobowiązane kontynuować dostarczanie Energii do czasu wydania decyzji przez Prezesa URE. Postanowień niniejszego Art. 19 ust. 8 Regulaminu nie stosuje się w przypadku rozstrzygnięcia sporu przez Koordynatora, o którym mowa w Art. 19 ust. 7 Regulaminu, na niekorzyść Odbiorcy, jak również w przypadku, gdy wstrzymanie dostarczania Energii nastąpiło w wyniku przeprowadzonej kontroli, w której stwierdzono, że instalacja znajdująca się u Odbiorcy stwarza bezpośrednie zagrożenie dla życia, zdrowia albo środowiska.”

 • art. 7 ust. 8 Regulaminu sprzedaży energii elektrycznej dla domu obowiązującego w umowach sprzedaży energii elektrycznej zawieranych przez Novum S.A. z siedzibą w Warszawie obowiązującego od 25 grudnia 2014 roku

zmienia się w sposób następujący:

„W przypadku, gdy w terminie czternastu dni od dnia otrzymania od Sprzedawcy powiadomienia o zamiarze wstrzymania dostarczania Energii, o którym mowa w Art. 7 ust. 7 zdanie pierwsze Regulaminu, Odbiorca złoży reklamację dotyczącą dostarczania Energii, dostarczanie Energii nie może zostać wstrzymane do czasu rozpatrzenia reklamacji. Ponadto, w przypadku gdy reklamacja nie została uwzględniona, zaś Odbiorca w terminie czternastu dni od dnia otrzymania powiadomienia o nieuwzględnieniu reklamacji wystąpił do Koordynatora o którym mowa w art. 31a ustawy Prawo energetyczne (adres strony internetowej www.ure.gov.pl) , z wnioskiem o rozwiązanie sporu w tym zakresie, dostarczanie Energii nie może być wstrzymane do czasu rozwiązania sporu przez tego Koordynatora.”

 • art. 7 ust. 9 Regulaminu sprzedaży energii elektrycznej dla domu obowiązującego w umowach sprzedaży energii elektrycznej zawieranych przez Novum S.A. z siedzibą w Warszawie obowiązującego od 25 grudnia 2014 roku

zmienia się w sposób następujący:

„Jeżeli Przedsiębiorstwo Energetyczne wstrzymało dostarczanie Energii, a Odbiorca złożył reklamację na wstrzymanie dostarczania Energii, przedsiębiorstwo jest obowiązane wznowić dostarczanie Energii w terminie 3 dni od otrzymania reklamacji i kontynuować dostarczanie Energii do czasu rozpatrzenia tej reklamacji. W przypadku, gdy reklamacja nie została pozytywnie rozpatrzona przez Przedsiębiorstwo Energetyczne i Odbiorca wystąpił do Prezesa URE o rozpatrzenie sporu w tym zakresie przedsiębiorstwo jest zobowiązane kontynuować dostarczanie Energii do czasu wydania decyzji przez Prezesa URE. Postanowień niniejszego Art. 7 ust. 9 Regulaminu nie stosuje się w przypadku rozstrzygnięcia sporu przez Koordynatora, o którym mowa w Art. 7 ust. 8 Regulaminu, na niekorzyść Odbiorcy, jak również w przypadku, gdy wstrzymanie dostarczania Energii nastąpiło w wyniku przeprowadzonej kontroli, w której stwierdzono, że instalacja znajdująca się u Odbiorcy stwarza bezpośrednie zagrożenie dla życia, zdrowia albo środowiska.”

 • art. 7 ust. 8 Regulaminu sprzedaży energii elektrycznej dla domu obowiązującego w umowach sprzedaży energii elektrycznej zawieranych przez Novum S.A. z siedzibą w Warszawie obowiązującego od 22 listopada 2013 roku

zmienia się w sposób następujący:

„W przypadku, gdy w terminie czternastu dni od dnia otrzymania od Sprzedawcy powiadomienia o zamiarze wstrzymania dostarczania Energii, o którym mowa w Art. 7 ust. 7 zdanie pierwsze Regulaminu, Odbiorca złoży reklamację dotyczącą dostarczania Energii, dostarczanie Energii nie może zostać wstrzymane do czasu rozpatrzenia reklamacji. Ponadto, w przypadku gdy reklamacja nie została uwzględniona, zaś Odbiorca w terminie czternastu dni od dnia otrzymania powiadomienia o nieuwzględnieniu reklamacji wystąpił do Koordynatora o którym mowa w art. 31a ustawy Prawo energetyczne (adres strony internetowej www.ure.gov.pl), z wnioskiem o rozwiązanie sporu w tym zakresie, dostarczanie Energii nie może być wstrzymane do czasu rozwiązania sporu przez tego Koordynatora.”

 • art. 7 ust. 9 Regulaminu sprzedaży energii elektrycznej dla domu obowiązującego w umowach sprzedaży energii elektrycznej zawieranych przez Novum S.A. z siedzibą w Warszawie obowiązującego od 22 listopada 2013 roku

zmienia się w sposób następujący:

„Jeżeli Przedsiębiorstwo Energetyczne wstrzymało dostarczanie Energii, a Odbiorca złożył reklamację na wstrzymanie dostarczania Energii, przedsiębiorstwo jest obowiązane wznowić dostarczanie Energii w terminie 3 dni od otrzymania reklamacji i kontynuować dostarczanie Energii do czasu rozpatrzenia tej reklamacji. W przypadku, gdy reklamacja nie została pozytywnie rozpatrzona przez Przedsiębiorstwo Energetyczne i Odbiorca wystąpił do Prezesa URE o rozpatrzenie sporu w tym zakresie przedsiębiorstwo jest zobowiązane kontynuować dostarczanie Energii do czasu wydania decyzji przez Prezesa URE. Postanowień niniejszego Art. 7 ust. 9 Regulaminu nie stosuje się w przypadku rozstrzygnięcia sporu przez Koordynatora, o którym mowa w Art. 7 ust. 8 Regulaminu, na niekorzyść Odbiorcy, jak również w przypadku, gdy wstrzymanie dostarczania Energii nastąpiło w wyniku przeprowadzonej kontroli, w której stwierdzono, że instalacja znajdująca się u Odbiorcy stwarza bezpośrednie zagrożenie dla życia, zdrowia albo środowiska.”

Równocześnie informujemy, że w przypadku braku akceptacji przez Odbiorcę zmian w Regulaminie, o których mowa powyżej, Odbiorca jest uprawniony, do złożenia w terminie 14 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy, które to oświadczenie o wypowiedzeniu stanie się skuteczne na koniec miesiąca następującego po miesiącu, w którym oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy zostało doręczone Sprzedawcy, tj. Novum S.A. Wypowiedzenie Umowy w tym trybie nie jest związane z żadnymi dodatkowymi zobowiązaniami względem Sprzedawcy, (w celu uchylenia wątpliwości Odbiorca jest jednak w każdym wypadku zobowiązany do zapłaty należności z tytułu Umowy naliczonych zgodnie z Umową do dnia rozwiązania Umowy). Oświadczenie o wypowiedzeniu należy sporządzić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i doręczyć Sprzedawcy na adres do korespondencji wskazany w Umowie.

W przypadku jakichkolwiek pytań z Państwa strony, prosimy kontaktować się z naszą infolinią na numer: 801 048 048, z telefonów komórkowych: 29 765 06 51.

 

 

Aktualności Zmiana Taryfy w zakresie obrotu gazem ziemnym wysokometanowy...
Szanowni Państwo, W związku z decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 18 marca 2024 r, nr DRG.DRG-4.4212.6.2024.WD (opublikowaną w „Biulet... Czytaj dalej
Aktualności Aktualna informacja o strukturze paliw zużywanych do wytwarz...
Informacja o strukturze paliw zużywanych do wytwarzania energii elektrycznej sprzedawanej przez Novum SA w 2013-2023 r. Szczegóły w linkach poniżej: ... Czytaj dalej
Aktualności Nowe Cenniki Energii elektrycznej dla Obiorców Indywidulanyc...
Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że w związku z wejściem w życie w dniu 31 grudnia 2023 r. ustawy z dnia 7 grudnia 2023 r. o zmianie ustaw ... Czytaj dalej
Aktualności Informacja o zmianach Taryfy dla usług dystrybucji paliw gaz...
Szanowni Państwo, W związku z decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 15 grudnia 2023r. nr DRG.DRG-2.4212.41.2023.AG wydaną na wniosek p... Czytaj dalej
window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-JR13SVCWN9');