Jesteś tutaj: Klient indywidualny > Aktualności > Zmiana Regulaminu obowiązującego w umowach kompleksowych dostarczania gazu oraz energii elektrycznej dla domu

Zmiana Regulaminu obowiązującego w umowach kompleksowych dostarczania gazu oraz energii elektrycznej dla domu


Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 stycznia 2022 r. wchodzi w życie zmiana Regulaminu obowiązującego w umowach kompleksowych dostarczania gazu dla domu oraz w umowach sprzedaży energii elektrycznej dla domu zawartych przez Novum S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Sprzedawca”) po dniu 01.12.2018 r. (dalej: „Regulamin”).

Zmiany Regulaminu wprowadzono zgodnie z przysługującym Sprzedawcy uprawnieniem określonym art. 21 ust. 1 – 4 Regulaminu do dokonywania zmian treści Umowy, w tym Regulaminu, Cennika oraz Oferty Promocyjnej
Poniżej wskazujemy zmiany dokonane w Regulaminie:

  1. W Art. 1 – Definicje, pkt 20 otrzymuje brzmienie: „Okres Gwarantowanego Rabatu – możliwy do zatasowania jedynie w przypadku gdy aktualna Oferta Promocyjna przewiduje taką opcję i ustalony w § 3 ust. 4 Dokumentu Umowy KDG okres rozpoczynający się w dniu zawarcia Umowy KDG, w którym Odbiorca, w zamian za określone w Ofercie Promocyjnej rabaty, zobowiązany jest do powstrzymywania się od dokonania wypowiedzenia lub rozwiązania Umowy KDG oraz do powstrzymania się od zachowań, które uzasadniałyby wypowiedzenie lub rozwiązanie Umowy KDG przez Sprzedawcę , jak również zobowiązany jest do nabywania i odbioru – jako świadczenia głównego wynikającego z Umowy KDG – Minimalnej Ilości Gazu. Okres Gwarantowanego Rabatu jest jednocześnie okresem, w którym Umowa KDG stanowi umowę zawartą na czas oznaczony;
  2. W Art. 1 – Definicje, pkt 21 otrzymuje brzmienie: „Okres Gwarantowanej Ceny – możliwy do zatasowania jedynie w przypadku gdy aktualny Cennik przewiduje taką opcję i ustalony w § 3 ust. 4 Dokumentu Umowy SEE okres rozpoczynający się w dniu zawarcia Umowy SEE , w którym Odbiorca, w zamian za określone w Cenniku ulgi, zobowiązany jest do powstrzymywania się od dokonania wypowiedzenia lub rozwiązania Umowy SEE, jak również do powstrzymania się od zachowań, które uzasadniałyby wypowiedzenie lub rozwiązanie Umowy SEE przez Sprzedawcę. Okres Gwarantowanej Ceny jest jednocześnie okresem, w którym Umowa SEE stanowi umowę zawartą na czas oznaczony;
  3. W Art. 1 – Definicje, pkt 37 otrzymuje brzmienie: „Sprzedawca – Spółka NOVUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. T. Czackiego 7/9/11, 00-043 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000368094, kapitał zakładowy: 17.666.667,00 zł (wpłacony w całości), NIP: 949-19-24-705; REGON: 152185875.
  4. W Art. 1 – Definicje uchyla się pkt 49 Umowa poza lokalem.
  5. W Art. 20 – Postanowienia Rozdziału VI wspólne dla Umowy KDG oraz Umowy SEE, pkt 2 otrzymuje brzmienie: „Odbiorca, który zawarł Umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia Umowy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, Odbiorca musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego pisemnego oświadczenia. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można wysłać pocztą na adres: Biuro Obsługi Klienta, ul. Przemysłowa 1, 07-411 Rzekuń. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy, aby Odbiorca wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Odbiorcy prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy. Przed podpisaniem Umowy, Odbiorca został przez Sprzedawcę poinformowany o prawie odstąpienia od Umowy oraz otrzymał na piśmie pouczenie o odstąpieniu od umowy, oraz wzór oświadczenia o odstąpieniu, który stanowi, odpowiednio, Załącznik nr 4 do Dokumentu Umowy KDG oraz Załącznik nr 4 do Dokumentu Umowy SEE. Użycie wzoru oświadczenia o odstąpieniu w celu odstąpienia od Umowy nie jest obowiązkowe.”.
  6. W Art. 20 – Postanowienia Rozdziału VI wspólne dla Umowy KDG oraz Umowy SEE, pkt 3 otrzymuje brzmienie: „Odbiorca może złożyć Sprzedawcy żądanie rozpoczęcia, odpowiednio, dostarczania Gazu na podstawie Umowy KDG lub sprzedaży Energii na podstawie Umowy SEE przed terminem na odstąpienie od Umowy na odległość. W takim przypadku, tj. jeżeli wykonywanie świadczeń ma się rozpocząć przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy na odległość, Sprzedawca wymaga od Odbiorcy złożenia wyraźnego oświadczenia zawierającego takie żądanie w § 3 ust. 8 Dokumentu Umowy KDG lub § 3 ust. 1 Dokumentu Umowy SEE lub na piśmie na adres Biura Obsługi Klienta Sprzedawcy, które znajduje się pod następującym adresem: Biuro Obsługi Klienta, ul. Przemysłowa 1, 07-411 Rzekuń. Jeśli Odbiorca wykonuje prawo odstąpienia od Umowy po zgłoszeniu żądania rozpoczęcia dostarczania Gazu na podstawie Umowy KDG bądź sprzedaży Energii na podstawie Umowy SEE przed terminem na odstąpienie od Umowy, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w Umowie ceny.

Pozostałe zapisy Regulaminu pozostają bez zmian.
Równocześnie informujemy, że w przypadku braku akceptacji przez Odbiorcę powyższych zmian w Regulaminie, Odbiorca zgodnie Art. 21 ust. 3 Regulaminu w terminie określonym w zawiadomieniu o zmianie Umowy, jednakże nie krótszym niż 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o zmianie Umowy, ma prawo wypowiedzieć Umowę ze skutkiem na koniec miesiąca następującego po miesiącu, w którym oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy zostało doręczone Sprzedawcy.

Mając na uwadze powyższe informujemy, że są Państwo uprawnieni do złożenia w terminie 14 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia, oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy, które to oświadczenie o wypowiedzeniu stanie się skuteczne na koniec miesiąca następującego po miesiącu, w którym oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy zostało doręczone Sprzedawcy, tj. Novum S.A.

Dodatkowo wyjaśniamy, że wypowiedzenie Umowy w tym trybie nie jest związane z żadnymi dodatkowymi zobowiązaniami względem Sprzedawcy. W okresie wypowiedzenia, zgodnie z art. 21 ust. 4 Regulaminu stosuje się Umowę w brzmieniu dotychczasowym (Odbiorca jest zobowiązany do zapłaty należności z tytułu Umowy naliczonych zgodnie z Umową do dnia rozwiązania Umowy).

Oświadczenie o wypowiedzeniu należy sporządzić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i doręczyć Sprzedawcy na adres do korespondencji:
Novum S.A. Biuro Obsługi Klienta, ul. Przemysłowa 1, 07-411 Rzekuń.

W załączeniu przedkładamy nowy Regulamin oraz niniejszą informację. Ponadto treść zmian dostępna jest również w siedzibie Novum S.A.
W przypadku jakichkolwiek pytań z Państwa strony, prosimy kontaktować się z naszą infolinią na numer: 801 048 000, z telefonów komórkowych: 29 765 06 51.

Z poważaniem
Zespół NOVUM S.A.

Aktualności Zmiana Taryfy w zakresie obrotu gazem ziemnym wysokometanowy...
Szanowni Państwo, W związku z decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 18 marca 2024 r, nr DRG.DRG-4.4212.6.2024.WD (opublikowaną w „Biulet... Czytaj dalej
Aktualności Aktualna informacja o strukturze paliw zużywanych do wytwarz...
Informacja o strukturze paliw zużywanych do wytwarzania energii elektrycznej sprzedawanej przez Novum SA w 2013-2023 r. Szczegóły w linkach poniżej: ... Czytaj dalej
Aktualności Nowe Cenniki Energii elektrycznej dla Obiorców Indywidulanyc...
Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że w związku z wejściem w życie w dniu 31 grudnia 2023 r. ustawy z dnia 7 grudnia 2023 r. o zmianie ustaw ... Czytaj dalej
Aktualności Informacja o zmianach Taryfy dla usług dystrybucji paliw gaz...
Szanowni Państwo, W związku z decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 15 grudnia 2023r. nr DRG.DRG-2.4212.41.2023.AG wydaną na wniosek p... Czytaj dalej
window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-JR13SVCWN9');